فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

هدف اساسی آمریکا در چارچوب اهداف سلطه طلبانه و امپراتوری خواهانه ی آمریکاست

تاریخ: 8/8/1384
امروز در منطقه ی ما مسایل فراوانی وجود دارد. شاید بشود گفت امروز حساس ترین نقطه ی دنیا منطقه ی خاورمیانه است.امریکا در این منطقه اهدافی را برای خود تعریف کرده است. هدف اساسی امریکا در چارچوب اهداف سلطه طلبانه وامپراتوری خواهانه ی امریکاست. این چیزی نیست که مقطعی انتخاب کرده باشند. نه، دنبال امپراتوری و تسلط برهمه ی دنیا هستند. در چارچوب این اهداف، مساله ی خاورمیانه، منطقه ی حساس قرار می گیرد. برای خاورمیانه وخلیج فارس و شمال آفریقا برنامه دارند. البته این برنامه داشتن، معنایش این نیست که خواهد شد. نه، برنامه هم دارند، تمهید هم کرده اند، مقدماتش را هم فراهم می کنند و نمی رسند. کما این که نرسیده اند. در فلسطین نرسیدند، در عراق نرسیدند. لیکن برای این جاها و کشورهای دیگر برنامه دارند. برای عراق برنامه داشتند. هدف امریکا در این منطقه این است که در این کشورها دولت هایی سر کار بیایند که کاملا دست نشانده و مطیع امریکا باشندو دردسری برای امریکا نداشته باشند. دولت های امروز خاورمیانه این طور نیستند. البته خیلی از آنها مطیع هستند، امادردسر دارند. اگر طبق نسخه ی امریکایی بخواهند دردسر نداشته باشند، راهش این است که یک ظاهردمکراسی در آن جا وجود داشته باشد. تسلط امریکا باشد، حکومت های بظاهر منتخب مردم هم سر کار باشند. حتی حکومت های سلطنتی یی که امروز در خاورمیانه وجود دارد، امریکا اینها را دوست نمی دارد. چون می داند اینها برای او مایه ی دردسر است. دولت های اسلامی و عربی باید به این نکته توجه کنند.

فصل سی و پنجم : مقاومت و ایستادگی

عناوین :
ایستادگی و مقاومت تنها راه
استقامت کردن اساس کار
ایستادگی، عامل ناکامی دشمن
مبارزه به خاطر حق
باید در سایه مقاومت کار را به اتمام رساند
سر بلندی نتیجه ایستادگی و مقاومت
روند رفع مشکلات، مثل روند به وجود آمدن مشکلات است
استمرار در امور
مهدویت و امید به زگی

تنها راه ما برای دفاع از اسلام و انقلاب، ایستادگی و مقاومت است

تاریخ: 22/6/1368
تنها راه ما برای دفاع از اسلام و انقلاب، ایستادگی و مقاومت است. ایستادگی، برای حال و آینده ملت، برکات زیادی دارد. همین مقاومت و ایستادگی شما، انشاء اللّه مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد.