فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مساله اصلی آمریکا در رابطه با هر کشوری و بخصوص در رابطه با ایران اسلامی حمایت از اسرائیل است

تاریخ: 12/8/1378
در این سه، چهار سال اخیر، گاهی آمریکاییها در گوشه و کنار گفتند که ما مایلیم با ایران ارتباط داشته باشیم! سه، چهار سال است که گاهی این حرفها را می زنند. البته این که گفتن نداشت، معلوم است که می خواهند ارتباط داشته باشند، اما هدف آنها از این ارتباط چیست، این را پوشیده نگه می داشتند، تا این اواخر که یکی از دولتمردانشان - حالا دولتمردان که چه عرض کنم، طرف، خانم بود! - ساده لوحی بخرج داد و چیزی را که آنها نمی گفتند، او در کلماتش افشا کرد! گفت که ما با ایران رابطه برقرار می کنیم، لیکن شرط این رابطه این است که ایران اول باید مساله اش را با اسرائیل حل کند! بله، اصلا قضیه همین است. این را همیشه ما می گفتیم، اما بعضیها ملتفت نبودند! مساله اصلی آمریکا در رابطه با هر کشوری و بخصوص در رابطه با ایران اسلامی - که امروز بلندترین پایگاه مبارزه با اسرائیل این جاست - همین مساله است.
... مساله، مساله صهیونیستهاست، مساله حضور نیروی غاصب اسرائیل - مثل یک غده سرطانی - در قلب ملتهای اسلامی است، که بزرگترین بدبختیها برای ملتهای اسلامی از این ناحیه آمده است.
... هرکس که اهل تحلیل باشد، این معنا روشن است که امروز آمریکا برای ایران هیچ نقشه یی جز نقشه استکباری ندارد، یعنی بازگشت به وضعیت قبل از انقلاب! معلوم است که ملت ایران در مقابل این نقشه می ایستد، این، آن جهتگیری ضد استبدادی ملت ایران است.
... شناختن دشمن از همه مهمتر است. دشمن سعی می کند خود را دوست جلوه بدهد و شعارهای ملتها را عوض کند، کمااین که شعار ضدیت با صهیونیسم را در میان بعضی از دولتمردان عرب، تبدیل به یک شعار انحرافی کردند! یکی از کارهایشان تبدیل کردن شعارهاست. ملت و دولتی تسلیم می شود که دشمن را درست نشناسد، یا دچار فساد و بدبختی باشد، اما اگر دشمن شناسی بود - که من این توصیه را به جوانان دارم - آن وقت شعارها، شعارهای روشن و آگاهانه یی خواهد بود و آنچه که دشمن می خواهد، به فضل پروردگار آن را در میان ملت ایران به دست نمی آورد.

هدف اساسی آمریکا در چارچوب اهداف سلطه طلبانه و امپراتوری خواهانه ی آمریکاست

تاریخ: 8/8/1384
امروز در منطقه ی ما مسایل فراوانی وجود دارد. شاید بشود گفت امروز حساس ترین نقطه ی دنیا منطقه ی خاورمیانه است.امریکا در این منطقه اهدافی را برای خود تعریف کرده است. هدف اساسی امریکا در چارچوب اهداف سلطه طلبانه وامپراتوری خواهانه ی امریکاست. این چیزی نیست که مقطعی انتخاب کرده باشند. نه، دنبال امپراتوری و تسلط برهمه ی دنیا هستند. در چارچوب این اهداف، مساله ی خاورمیانه، منطقه ی حساس قرار می گیرد. برای خاورمیانه وخلیج فارس و شمال آفریقا برنامه دارند. البته این برنامه داشتن، معنایش این نیست که خواهد شد. نه، برنامه هم دارند، تمهید هم کرده اند، مقدماتش را هم فراهم می کنند و نمی رسند. کما این که نرسیده اند. در فلسطین نرسیدند، در عراق نرسیدند. لیکن برای این جاها و کشورهای دیگر برنامه دارند. برای عراق برنامه داشتند. هدف امریکا در این منطقه این است که در این کشورها دولت هایی سر کار بیایند که کاملا دست نشانده و مطیع امریکا باشندو دردسری برای امریکا نداشته باشند. دولت های امروز خاورمیانه این طور نیستند. البته خیلی از آنها مطیع هستند، امادردسر دارند. اگر طبق نسخه ی امریکایی بخواهند دردسر نداشته باشند، راهش این است که یک ظاهردمکراسی در آن جا وجود داشته باشد. تسلط امریکا باشد، حکومت های بظاهر منتخب مردم هم سر کار باشند. حتی حکومت های سلطنتی یی که امروز در خاورمیانه وجود دارد، امریکا اینها را دوست نمی دارد. چون می داند اینها برای او مایه ی دردسر است. دولت های اسلامی و عربی باید به این نکته توجه کنند.

فصل سی و پنجم : مقاومت و ایستادگی

عناوین :
ایستادگی و مقاومت تنها راه
استقامت کردن اساس کار
ایستادگی، عامل ناکامی دشمن
مبارزه به خاطر حق
باید در سایه مقاومت کار را به اتمام رساند
سر بلندی نتیجه ایستادگی و مقاومت
روند رفع مشکلات، مثل روند به وجود آمدن مشکلات است
استمرار در امور
مهدویت و امید به زگی