فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مهمترین شگرد دشمنی استکبار جهانی، در کیفیت تبلیغات اوست

تاریخ: 25/5/1368
امروز، مهمترین شگرد دشمنی استکبار جهانی، در کیفیت تبلیغات اوست. به اعتقاد من، امروز یکایک طراحان سیاسی و تبلیغاتی دشمن، درباره کشور و مردم و دولت و مسئولان ما، فکر می کنند و چگونگی تبلیغات را نسبت به این مجموعه انتخاب می کنند و خبرگزاریهای وابسته به استکبار و صهیونیسم بین المللی نیز، در باب کشور ما با همان شیوه ها عمل می کنند. تبلیغات امروز خبرگزاریها و رادیوها درباره ملت و امام و مسئولان و آینده کشور، همه محاسبه شده است.

راههای مختلف توطئه استعمار: اختلاف افکنی، شایعه پراکنی، فسادانگیز

تاریخ: 30/5/1370
دشمن از راههای مختلف توطئه می کند، یکی از راهها، اختلاف افکنی است. هرگونه اختلافی، هرجا که باشد، برخلاف نظر اسلام و قرآن است، چه اختلافات سیاسی باشد، چه اختلافات قبیله یی باشد.
از راههای دیگری که دشمن امروز سعی می کند در میان مردم ما نفوذ پیدا کند، شایعه پراکنی است. از زمان پیروزی انقلاب تا امروز، هرجا توانستند، شایعه پراکنی کردند. هدفشان این است که دل مردم را بلرزانند و امید آن را از بین ببرند.
یکی دیگر از توطئه های دشمن، توطئه فسادانگیزی است، نفوذ در نسل جوان، ایجاد فساد در میان سربازان واقعی اسلام، جوانان را به مسایل فسادبرانگیز سرگرم و مشغول کردن. جوانان بدانند که این توطئه است .

دشمن منتظر نشسته است تا میکروب دنیا طلبی و اشتغال به مال و زینت دنیارایج شود، و لذت پول و زندگی راحت و تجملاتی، خود را زیر دندان عناصر انقلابی نشان بده

تاریخ: 15/10/1373
امروز مهم ترین طرح دشمن، انتظار است. دشمن منتظر نشسته است تا این میکروب در داخل این کالبد سالم و نیرومند، یعنی کالبد نظام اسلامی و جمهوری اسلامی، اثر کند. لذا، ما باید مراقب باشیم. امروز آنها منتظرند که فساد در داخل این کشور نفوذ پیدا کند، تردید در اذهان جوانان این کشور نفوذ پیدا کند، سرگرمیهای باز دارنده و فاسد، بر آرمانهای بزرگ غلبه پیدا کند، دنیا طلبی و اشتغال به مال و زینت دنیا رایج شود، و لذت پول و زندگی راحت و تجملاتی، خود را زیر دندان عناصر انقلابی نشان بدهد
... بله، انسانها را می توان فاسد کرد و می توان زیباییهای دنیا را از طرق نامشروع در جلو چشم آنها به رژه در آورد و دلهایشان را برد، طوری که همه ی ارزشها را دور بریزند و در مقابل جلوه های مادی قربانی کنند. اما اگر تقوا نباشد: إِلَّا الْمُتَّقِینَ . تقوا در قیامت هم اثر می کند، در دنیا هم اثر می کند، در سیاست هم اثر می کند، در حفظ نظام هم اثر می کند، در جنگ هم اثر می کند. و این را، خود شما، درک و لمس کردید، و دیدید.