فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

بزرگترین دشمن کشورها و ملتها، فساد شخصی و اخلاقی، و فسادی است که در سطوح تاثیرگذار بر زندگی مردم آن کشورها حاکم می شود

تاریخ: 1/3/1373
بزرگترین دشمن کشورها و ملتها، فساد شخصی و اخلاقی، و فسادی است که در سطوح تاثیرگذار بر زندگی مردم آن کشورها حاکم می شود. غالبا دستگاههای جاسوسی آمریکا و دیگر کشورهای سلطه طلب دنیا، سعی می کنند نقاطی را بیابند، تا با تمسک به آنها، تاثیرگذاران کشورهای زیر نفوذ خود را، آلوده نمایند و به فساد مبتلا کنند.

یک ملت زنده، باید از شناخت هدفهای دشمن در هر مرحله غفلت نکند، این خاصیت زنده بودن است

تاریخ: 26/9/1378
یک ملت زنده و ملتی که اهل پیشرفت است، از جمله کارهایی که در کنار سازندگی، در کنار پیشرفت علمی و در کنار کارهای بزرگ، حتما باید از آن غفلت نکند، شناخت هدفهای دشمن در هر مرحله است، این خاصیت زنده بودن است. نمی شود ملتی را فرض کرد که آرمانهای بزرگی داشته باشد و بخواهد کارهای بزرگی بکند، اما دشمن نداشته باشد.
... دشمن سه هدف مرحله یی و مقطعی را تعقیب می کند، اول، عبارت است از تخریب وحدت ملی، یکپارچگی ملت ایران را بشکنند و تخریب کنند. دوم، تخریب ایمان و باورهای کارساز در دل مردم، یعنی ایمانها و باورها و اعتقاداتی که این ملت را از یک ملت عقب افتاده توسری خور، به یک ملت پیشرو و شجاع و میداندار در دنیا تبدیل کرد، اینها را تخریب کند. این حرکت، با یک اعتقادات و باورهایی انجام گرفت، بدون این باورها که انسان حرکت نمی کرد و این ملت پیش نمی رفت، دشمن می خواهد این باورها را در ذهن ملت ما تخریب کند. سوم، تخریب روح امید و تخریب آینده در ذهن مردم. پس، سه تخریب مورد نظر دشمن است: تخریب وحدت ملی، تخریب باورهای کارساز و مقاومت بخش، و تخریب روح امید، اسم این تخریبها را هم اصلاح می گذارند! من کاری به این دوستان و خودیهای غافل ندارم، بحث من برسر دشمن است که سلسله جنبان این حرکت، به بیرون از این مرزها مربوط است.

ایجاد اختلاف و دوگانگی در راس حاکمیت نظام و ایجاد شکاف هم هدف مهم دشمن است

تاریخ: 19/2/1384
هدف دشمن فقط دامن زدن به اختلافات سیاسی در بین جناح های سیاسی نیست. ایجاد اختلاف و دوگانگی در راس حاکمیت نظام و ایجاد شکاف هم هدف مهم اوست. یعنی در راس نظام و در تصمیم گیری نظام، دو فکر متعارض وجودداشته باشد که سر هیچ مساله یی نتوانند با هم کنار بیایند. روی این پروژه کار کرده اند. یک عده هم در داخل فشارآوردند که همین کار بشود.