فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ورزشهای بومیمان را علمی کنید. ما خیلی ورزشهای بومی داریم، مثلا چوگان مال ماست که رها کردیم و دیگران گرفتند

تاریخ: 30/10/1381
امروز بسیاری از رشته های ورزشی در دنیا علمی است. من حتی یک وقت سفارش کردم و گفتم که ورزشهای بومیمان را علمی کنید. ما خیلی ورزشهای بومی داریم، مثلا چوگان مال ماست که رها کردیم و دیگران گرفتند، یا بعضی از این ورزشهای کشتی، ورزشهای بومی ماست. ما می توانیم اینها را قانونمند و علمی کنیم و با نظام و ضابطه، جوانهایی را که به این رشته ورزشی شوق دارند، پیش ببریم. تواناییهای انسان بسیار زیاد است. ما می توانیم ورزش اختراع کنیم.

کاری کنید که زنهای ما با همان نجابت، متانت، وقار و رعایت حدود اسلامی و شرعی در رشته های مختلف ورزش بکنند

تاریخ: 30/10/1381
در مورد ورزش زنها هم اعتقاد من این است که به ورزش زنها حقیقتا باید اهتمام ورزیده شود. در این باره هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. وقتی فلسفه ما در ورزش این است که من گفتم - یعنی عمومی کردن و بهره مندی از نشاط روحی و سلامت جسمی ناشی از ورزش - این دیگر زن و مرد ندارد. فقط این نیست که انسان بخواهد بازوها را پیچیده کند، و بگوید که مثلا در زنها بازوی پیچیده لازم نیست. ورزش برای سلامتی جسمانی و نشاط روحی است و این در زن و مرد یکسان است. امکانات ورزش بانوان را بایستی زیاد کرد. منتها - همانطور که گفتم - فرهنگ غلط جهانی تحمیل شده به خیلی از ملتها این است که ورزش زنها حتما باید با نقاط ضعفی همراه باشد. خوب، همراه نکنید، و کاری کنید که زنهای ما با همان نجابت، متانت، وقار و رعایت حدود اسلامی و شرعی - که برایشان مهم است - بیایند در رشته های مختلف ورزش بکنند.

در باب ورزش، به فدراسیونها، سازمان تربیت بدنی و هر ورزشکاری، توصیه می کنم که جنبه های معنوی را رعایت کنید

تاریخ: 30/10/1381
اینکه من در باب ورزش هم به فدراسیونها، هم به خود سازمان تربیت بدنی و هم به هر ورزشکاری که به مناسبتی می بینیم، توصیه می کنم که جنبه های معنوی را رعایت کنید، فقط به خاطر مقدس مآبی خشک و خالی نیست بلکه به خاطر این است که پشت سر این اعتقاد و دلبستگی به ارزشهای معنوی یک امتیاز و درخشندگی وجود دارد. این پایبندی به چیزی است که دل انسان را شاد می کند، به انسان امید می دهد و وظیفه آدم را - که تقرب به خداست - در همه میدانها، حتی در میدان ورزش حفظ می کند.