فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

چندین رشته ورزشی مناسب را که از نظر منطق و فرهنگ ما معنا و مضمون دارد، انتخاب و روی آن سرمایه گذاری کنید

تاریخ: 15/6/76
اگر می خواهید ورزش، عمومی و همگانی شود، باید ورزش قهرمانی را هم تقویت کنید، باید مردم از میان خودشان الگوها را پیدا کنند، رشته های مناسب ورزشی را باید تقویت کنید.
... من به مسئولین ورزشی توصیه کردم، باز هم توصیه می کنم که چندین رشته ورزشی مناسب را که از نظر منطق و فرهنگ ما معنا و مضمون دارد، انتخاب کنید و روی آن سرمایه گذاری کنید - منظورم فقط سرمایه گذاری مادی نیست، سرمایه گذاری معنوی - یعنی همت و مدیریت به خرج بدهید، تلاش لازم و گزینشهای خوب را بکنید، تا جوانان ما میدان پیدا کنند و در این رشته های ورزشی، در دنیا سرآمد بشوند.
بعضی از این ورزشها، ورزشهای اصالتا ایرانی است، که از تاریخ ما برای ما به یادگار مانده است - مثل سوارکاری، چوگان بازی، یا بعضی از همین شاخه های ورزش باستانی - بعضی هم ورزشهایی است که از دیگران آموختیم، ولی آنها را می پسندیم - مثل این ورزشهای دسته جمعی، یا ورزشهای رزمی - اینها را گزینش کنند، روی اینها برنامه ریزی و همت کنند.

ورزشهای بومیمان را علمی کنید. ما خیلی ورزشهای بومی داریم، مثلا چوگان مال ماست که رها کردیم و دیگران گرفتند

تاریخ: 30/10/1381
امروز بسیاری از رشته های ورزشی در دنیا علمی است. من حتی یک وقت سفارش کردم و گفتم که ورزشهای بومیمان را علمی کنید. ما خیلی ورزشهای بومی داریم، مثلا چوگان مال ماست که رها کردیم و دیگران گرفتند، یا بعضی از این ورزشهای کشتی، ورزشهای بومی ماست. ما می توانیم اینها را قانونمند و علمی کنیم و با نظام و ضابطه، جوانهایی را که به این رشته ورزشی شوق دارند، پیش ببریم. تواناییهای انسان بسیار زیاد است. ما می توانیم ورزش اختراع کنیم.

کاری کنید که زنهای ما با همان نجابت، متانت، وقار و رعایت حدود اسلامی و شرعی در رشته های مختلف ورزش بکنند

تاریخ: 30/10/1381
در مورد ورزش زنها هم اعتقاد من این است که به ورزش زنها حقیقتا باید اهتمام ورزیده شود. در این باره هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. وقتی فلسفه ما در ورزش این است که من گفتم - یعنی عمومی کردن و بهره مندی از نشاط روحی و سلامت جسمی ناشی از ورزش - این دیگر زن و مرد ندارد. فقط این نیست که انسان بخواهد بازوها را پیچیده کند، و بگوید که مثلا در زنها بازوی پیچیده لازم نیست. ورزش برای سلامتی جسمانی و نشاط روحی است و این در زن و مرد یکسان است. امکانات ورزش بانوان را بایستی زیاد کرد. منتها - همانطور که گفتم - فرهنگ غلط جهانی تحمیل شده به خیلی از ملتها این است که ورزش زنها حتما باید با نقاط ضعفی همراه باشد. خوب، همراه نکنید، و کاری کنید که زنهای ما با همان نجابت، متانت، وقار و رعایت حدود اسلامی و شرعی - که برایشان مهم است - بیایند در رشته های مختلف ورزش بکنند.