فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نخبگان، سرمایه های معنوی کشورند

تاریخ: 14/2/1384
نخبگان، سرمایه های معنوی کشورند. در دنیا، نگاه مادی به سرمایه ها و ثروت معنوی موجب شده است که ثروتهای معنوی را با محاسبه ی امکان تبادل به پول بسنجند. این دانش چقدر می تواند تبدیل به پول بشود. این هنر چقدر می تواند تبدیل به پول بشود. اما در اسلام این معیار وجود ندارد. نه این که از تبدیل علم و هنر و سایر سرمایه های معنوی به پول، ابایی وجود داشته باشد. نه، علم وسیله ی رفاه زندگی است. هنر وسیله ی رونق و بهای زندگی است.اشکالی ندارد. اما با قطع نظر از این نگاه، خود این ثروت معنوی هم یک ارزش والایی از نظر اسلام دارد. یعنی این هنرمند، حتی اگر هنر او را کسی نشناسد و از هنر او هیچ کس بهره نبرد، نفس دارا بودن این هنر با نگاه اسلامی و نگاه معنوی، خود یک ارزش است. این عالم ولو مورد انکار قرار بگیرد و علم او را کسی نشناسد، نفس دارا بودن این علم،یک ارزش است. درست است که علم، مقدمه ی عمل است. درست است که دانایی وسیله ی توانایی است. اما این توانایی، این عمل، لزوما همیشه آن چیزی نیست که قابل تبدیل به ثروت مادی باشد. باید ما این نگاه را تقویت کنیم.

در دانشگاهها بایستی مراکز خاصی برای استعدادهای درخشان باشد

تاریخ: 19/7/1378
در دانشگاهها بایستی مراکز خاصی برای استعدادهای درخشان باشد. همچنان که ما برای استعدادهای درخشان دبیرستان درست کردیم، بخشی از دانشگاه، بخشی از مراکز تحقیقی، بخشی از بودجه یی که صرف این کارها می شود، باید برای این صرف شود که به ممتازان استعداد میدان بدهند، چون میدان دادن به آنها به نوبه خود کسانی دیگری را تشویق می کند، به میدان وارد می کند و دایره پیشرفت علمی را گسترش می دهد.
... آن کسی که استعداد درخشانی داشته، رفته تحصیلات عالی کرده و حالا به کشور برگشته، باید به او برسند، به او توجه کنند، راه را برای او باز کنند و وسیله تقویت دیگران را برای او فراهم بکنند، این جزو کارهایی است که باید آقایان عزیز بنشینند و برای این کار برنامه ریزی کنند. البته من شنیدم که دانشگاه صنعتی شریف به این مساله می پردازد، اما یک دانشگاه کافی نیست، همه دانشگاهها باید بپردازند. دستگاه آموزش عالی باید به این مساله بپردازد و این قضیه حتما باید دنبال بشود.

نقش تحقیقات، نقش فوق العاده مهمی است

تاریخ: 23/3/1368
در کنار تحصیل، نقش تحقیقات، نقش فوق العاده مهمی است که باید مسئولان به آن بپردازند.