فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نسل جوان در حال تباه شدن تدریجی به وسیله دشمن است، ما باید نگذاریم

تاریخ: 1370/6/25
آقایان! نسل جوان در حال تباه شدن تدریجی به وسیله دشمن است، ما باید نگذاریم. ما باید نسل جوانی را حفظ کنیم که اگر جنگ بود، دفاع کند، اگر حادثه یی در داخل بود، حضور پیدا کند، آن جا که نوبت علم و تربیت علمی و تحقیقی است، درس بخواند و خودسازی کند، آن جایی که صحبت آینده است، خود را آماده کند. روی این نسل جوان که مایه تکیه و امید است، دارد بتدریج با شکلها و شیوه های گوناگون، کار و تلاش می شود، این تلاش هم عمدتا فرهنگی است. البته محافلی برای این که جوانان را ببرند و آلوده به فساد بکنند، وجود دارد، که جنبه غیر فرهنگی و جنبه عملی دارد، لیکن آنچه که بیش از همه خطرناک است، ذهن و فکر و روحیه جوان است، این را باید دریافت.

دو عامل تاثیر گذار دشمن بر ذهن جوانان: تبلیغات، عدم تبیین و دفاع صحیح از حقایق و اصول

تاریخ: 25/6 /1370
بیشترین چیزی که روی ذهن جوان اثر می کند، دو عامل است: یکی تبلیغات گوناگون دشمن است، تبلیغاتی که جوان را نسبت به حقایق مقدس اسلامی و حقایقی که در انقلاب به عنوان مسلمات و پایه ها و ستونهای اصلی اعتقاد شناخته شده، سست و بی تفاوت کند. و عامل دوم، عدم تبیین و دفاع صحیح از این حقایق و اصول است. من گمان می کنم که تاثیر عامل دوم، کمتر از عامل اول نباشد، چون در نظام جمهوری اسلامی، به طور صریح و علنی، علیه اسلام و اصول اسلامی و مبانی اسلامی و معارف اسلامی، کمتر تبلیغ می شود و میدان برای تبلیغ وسیع باز نیست، بنابراین تبلیغ دشمن فقط سطح معینی را می پوشاند، در حالی که عامل دوم، دیگر حد و اندازه یی ندارد.
وقتی ما تبلیغ نکردیم، وقتی ما حقایق را بیان نکردیم، وقتی ما تبیین و دفاع درستی از معارف اسلامی - از خود توحید، از حکومت الهی، از لزوم عبودیت انسان در مقابل خدا، از لزوم تسلیم انسان در مقابل احکام خدا، که پایه های اصلی است - نکردیم، تاثیری که از این عدم دفاع و عدم تبیین و عدم توجیه صحیح حاصل می شود، محدود به حد خاصی نیست، شامل همه است.
باید مطالبی از مسائل اسلامی آماده گردد و به شکل مناسبی تحریر و تقریر بشود و در همه جای کشور گفته بشود، آن چنان که در همه دلها و ذهنها جای بگیرد. باید مطالبی از مسائل اسلامی انتخاب بشود که پاسخ به شبهه های تقدیری و فرضی یی باشد که می دانیم امروز با وسایل مختلف، در بین خواص مردم پراکنده می شود.
افکار فلاسفه و نویسندگان و متفکران مادی غرب، امروز در سطح دانشگاههای ما، به صورت کتاب و ترجمه وجود دارد. نمی شود سدی درست کرد که اینها وارد نشوند، این امکان ندارد و مصلحت نیست. افکار باید بیایند و حضور داشته باشند. در مقابل آن افکار، باید پادزهر ایجاد کرد.

یکی از توطئه های دشمن، فسادانگیزی و نفوذ در نسل جوان است

تاریخ: 30/5 /1370
یکی دیگر از توطئه های دشمن، توطئه فسادانگیزی است، نفوذ در نسل جوان، ایجاد فساد در میان سربازان واقعی اسلام، جوانان را به مسایل فسادبرانگیز سرگرم و مشغول کردن. جوانان بدانند که این توطئه است.