فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

از هرطرف که حرکت می کنیم، به فرهنگ می رسیم

تاریخ: 19/9/1369
ما چگونه می توانیم این روحیه را در بین محققان کشور و یا در محیط کار اداری زنده کنیم کار اداری، ارتباط مستقیم با توسعه اقتصادی دارد. اگر شما طرحهای اقتصادی را به دست یک مجموعه دیوان سالاری غلط و معوج و عاری از وجدان کار و عاری از سواد و آگاهی از کیفیت کار بدهید، آن را ضایع خواهد کرد و این طرح را به ثمر نخواهد رساند. ما چگونه می توانیم آگاهی و وجدان کار را در این مجموعه اداری خودمان - که هیکل حجیم دیوانی ما را تشکیل می دهد - تزریق بکنیم یا چگونه می توانیم در زمینه تولید و ساخت و ایجاد محیطهای کارگاهی پرتلاش در کارخانجات، توصیه اسلام را که گفته: رَحِمَ اللّهُ مَنْ عَمِلَ شَیْئاً فَاَتْقَنَهُ ، جامه عمل بپوشانیم و اتقان و سلامت کار و استحکام و سنگ تمام گذاشتن برای تولید را به کارگر تزریق کنیم، که وقتی اتومبیل ما از کارخانه بیرون می آید، بعد از یک ماه مثلا در آن لق لق نکند، یا فلان پیچش باز نشود، در حالی که تولید فلان نقطه دیگر دنیا، این طور نیست یا چه کار کنیم که این فرد از کار در نرود، درحالی که دیگران به کار شوق دارند و بیشتر سعی می کنند کار کنند ما چگونه می توانیم روح کار، جدیت در کار، وجدان کار، پیگیری کار و سلامت کار را در طرحهای توسعه اقتصادی خودمان در نظر بگیریم، بدون این که فرهنگ عمومی جامعه را بالا ببریم و فرهنگ کار و وجدان کار و معلومات مربوط به کار را به آنها تزریق کنیم پس، می بینید که به فرهنگ برگشت.

معنای هدایت مردم این است که بر اثر تعلیم و تربیت درست و راهنمایی مردم به سرچشمه های فضیلت، کاری بشود که خواست مردم در جهت فضایل اخلاقی باشد

تاریخ: 1/1/1380
معنای هدایت مردم این است که بر اثر تعلیم و تربیت درست و راهنمایی مردم به سرچشمه های فضیلت، کاری بشود که خواست مردم در جهت فضایل اخلاقی باشد و هوسهای فاسد کننده یی که گاهی به نام آرا و خواست مردم مطرح می گردد، از افق انتخاب مردم دور شود. امروز شما ملاحظه می کنید در بسیاری از دمکراسیهای غربی، زشت ترین انحرافات - انحرافات جنسی و امثال آن - به عنوان این که خواست مردم است، صبغه قانونی پیدا می کند و رسمی می شود و به اشاعه آن کمک می گردد، این، غیبت عنصر معنوی و هدایت ایمانی را نشان می دهد. در نظام اسلامی - یعنی مردم سالاری دینی - مردم انتخاب می کنند، تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند، اما این خواست و انتخاب و اراده در سایه هدایت الهی، هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود، نکته اصلی در مردم سالاری دینی این است، این هدیه انقلاب اسلامی به ملت ایران است، این تجربه جدید و جوانی است، اما تجربه قابل تامل و پیگیری و قابل تقلیدی است برای همه کسانی که دلشان برای فضیلتها و جامعه پاک و پاکیزه انسانی می تپد و از جرایم و رذایل اخلاقی و رواج زشتیهای خلقیات بشری رنج می برند.

حرفهایی که خودیها در باب انقلاب زدند، باید جمع آوری و فهرست بندی شود و روی آنها کار فرهنگی درست، صورت گیرد

تاریخ: 14/11/1373
حقیقتا باید اعتراف کنیم که امروز، تحلیل و تفسیر انقلاب، کاری است که دشمنان انقلاب، بیشتر از ما به آن پرداخته اند. قصد آنها از این تحلیل و تفسیر این است که پیام انقلاب را عوض کنند، و حقیقتی را که به دست خود ملت اتفاق افتاده و در مَرآ و منظر اوست، غلط جلوه دهند. بنابراین، حرفهایی که خودیها در باب انقلاب زدند، باید جمع آوری و فهرست بندی شود و روی آنها کار فرهنگی درست، صورت گیرد. البته تاکنون چنین کاری نشده، و اگر هم شده، اندک است. به هر حال، این کار باید شود. اما انجام نشدنش نباید مانع فهمیدن حقایق از طرف جوانان ما گردد. جوانان باید حرفهایی را که از طرف بزرگان انقلاب راجع به انقلاب، در پانزده سال اخیر زده شده است، بشنوند و آنها را مورد تامل قرار دهند.