فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اقتدار ملی با چه چیزی تامین می شود. با علم و اخلاق. در اخلاق، ما نباید نمره کم بیاوریم

تاریخ: 8/8/1384
اقتدار ملی را باید تامین کرد. اقتدار ملی با چه چیزی تامین می شود. با علم و اخلاق.... در اخلاق، ما نباید نمره کم بیاوریم.پیغمبر ما معلم اخلاق است. پرچم تهذیب و تکمیل اخلاق را پیغمبر برافراشته و رسالت پیغمبر اعلام کرده. ما بایددر زمینه ی اخلاق دچار عقب ماندگی نشویم. رفتارهای اجتماعی، انضباط، وجدان کاری، قانون گرایی و روح دینداری -که بعضی آدم های بی انصاف، روح دینداری جوان های ما را در معرض تطاول قرار دادند و به نام حرف های بی محتوا و بی منطق و به نام آزادی، دستخوش غارت کردند - از پایه های اقتدار است
از توانایی ها و ظرفیت های موجود هم نباید غفلت کنیم. یکی از پایه های اقتدار ملی این است که مسوولان کشور و آحادملت اعتقاد داشته باشند می توانند این راهها را طی کنند و این کارها را انجام دهند. خود را عاجز، بی دست و پا و درمحیط بن بست احساس نکنند. این را باید به مردم بدهیم. این از جمله ی وظایف ماست. این جزو کارهایی است که دولت باید انجام دهد. موجبات اقتدار ملی جزو کارهایی است که مربوط به حکومت است و دستگاه های حکومتی بایدانجام دهند. البته توهم قدرت هم نداشته باشیم. آنچه را که نمی توانیم، با تخیل و توهم و خیال پردازی برای خودمان فرض نکنیم. غفلت از قدرت واقعی و حقیقی خودمان نداشته باشیم

در کار فرهنگی نباید مساله پول و بودجه، یک مشکل عمده به حساب آید

تاریخ: 21/9/1368
در کار فرهنگی نباید مساله پول و بودجه، یک مشکل عمده به حساب آید. به این معنا که مشکلات و نقایص فرهنگی را در ردیف نیازهای بودجه یی و در آخرهای لیست قرار ندهیم، بلکه در اولهای لیست - اگر نگوییم در ردیف اول - قرار بدهیم. اگر درست فکر بکنیم، این به صرفه اقتصادی مملکت هم است. یعنی ازاین که بودجه و امکانات بیشتر را به کارهای فرهنگی- بخصوص فرهنگ آموزشی - متوجه کنیم، کشور زیان نخواهد کرد، زیرا که خود این، برای آینده کشور تولید امکانات می کند.

اگر مردم از لحاظ روحی و اخلاقی عقبگرد داشته باشند یقینا مسئولان کشور نمی توانند خودشان را بر کنار بدانند

تاریخ: 4/10/1378
همه وظایف ما، در وظایف اقتصادی و سیاسی خلاصه نمی شود، ما در مقابل معنویات مردم هم مسئولیت داریم. اگر مردم از لحاظ روحی و اخلاقی عقبگرد داشته باشند، نمی شود بگوییم در جامعه هیچ کس مسئول این نیست. حالا اگر بنا شد کسی مسئول باشد، مسئول کیست یقینا مسئولان کشور نمی توانند خودشان را بر کنار بدانند، هر کدام یک طور و به نحوی مسئولیت دارند. پس، مسئولیت معنویات مردم هم بر دوش مدیران کشور در طبقات مختلف - از بالا تا پایین - است.