فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

برای یک مسئول در دستگاه حکومتی انقطاع از واقعیات و دوری از مردم عامل انحطاط است

تاریخ: 9/12/1379
برای یک مسئول در دستگاه حکومتی - اعم از مسئولیتی که بنده دارم یا مسئولیتی که دیگر مسئولان دارند - انقطاع از واقعیات و دوری از مردم عامل انحطاط است معتقدم که یک مسئول نباید اجازه بدهد که از واقعیات جامعه و از خبرهایی که در جامعه جاری است دور بماند.

بیان صادقانه و صحیح واقعیتها، راه حصول به محبت و اعتماد مردم

تاریخ: 23/5 /1370
محبت و اعتماد مردم، از راه بیان صادقانه و صحیح واقعیتها حاصل می شود.

محبت و ارتباط مردم، یک امر دو جانبه است. باید از طرف مسئولان در همه سطوح، به مردم پاسخ داده بشود

تاریخ: 6/2/1376
مخاطب، شما مسئولان کشورید. چیزی که می خواهم به شما بگویم، این است که عزیزان من! در هر جایی که شما مسئول هستید، این را باید قدر بدانید، نگهش بدارید و حفظش کنید. ما باید این را حفظ کنیم. اعتماد و اطمینان و پیوستگی و محبت مردم، یک حرکت یکجانبه نیست که اگر مردم به کسی محبت کردند و دل بستند، هر کار هم بکنی، اینها محبت دارند. نخیر، این طور نیست. محبت و ارتباط مردم، یک امر دوجانبه است. باید از طرف مسئولان در همه سطوح، به مردم پاسخ داده بشود. البته این پاسخ، انواع و میدانهایی دارد. باید برای مردم کار بشود.