فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

رابطه و نسبت معکوسی بین ارتباط با مردم و ارتباط با قدرتها و پناه بردن به آنها وجود دارد

تاریخ: 8/9/74
رابطه و نسبت معکوسی بین ارتباط با مردم و ارتباط با قدرتها و پناه بردن به آنها وجود دارد: هر حکومتی که ارتباطش با مردم خود، صمیمانه است، به قدرتها بی اعتنا می باشد و به آنها نگاه و تکیه نمی کند و به حرف آنها محل نمی گذارد و دستور آنها را به گوش نمی گیرد و به سراغ آنها نمی رود، ولی هر حکومتی که با مردم خود رابطه ندارد، با قدرتهای بزرگ گرم می گیرد و به آغوش آنها پناه می برد و به آنها تکیه می کند و قهرا از آنها حرف می شنود و دستور آنها را اجرا می کند! از آن طرف هم همین طور است: هر حکومتی که به قدرتها نزدیک شد، از مردم خود دور می شود و هر حکومتی که از قدرتهای بزرگ جهانی دور شد، در دل مردم خود جای می گیرد. این، یک امر روشن و بدیهی در فرهنگ و معارف سیاسی امروز دنیاست.

برای یک مسئول در دستگاه حکومتی انقطاع از واقعیات و دوری از مردم عامل انحطاط است

تاریخ: 9/12/1379
برای یک مسئول در دستگاه حکومتی - اعم از مسئولیتی که بنده دارم یا مسئولیتی که دیگر مسئولان دارند - انقطاع از واقعیات و دوری از مردم عامل انحطاط است معتقدم که یک مسئول نباید اجازه بدهد که از واقعیات جامعه و از خبرهایی که در جامعه جاری است دور بماند.

بیان صادقانه و صحیح واقعیتها، راه حصول به محبت و اعتماد مردم

تاریخ: 23/5 /1370
محبت و اعتماد مردم، از راه بیان صادقانه و صحیح واقعیتها حاصل می شود.