فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مردم بایستی در کارهای دولت، سهیم باشند لیکن نوع دخالت، نباید منجر به این شود که بعضی از قشرها سودهای کلان و باد آورده ببرند

تاریخ: 8/6/75
ما به صورت یک اصل، از اوایل انقلاب، روی مشارکت مردم تکه کردیم. امام رضوان الله تعالی علیه، مکرر در مکرر، درباره مشارکت دادن مردم، توصیه می کردند و حرف می زدند، آن روزها، تفکری هم وجود داشت که مردم را تقریبا از میدانهای گوناگون، دور می کرد. بعد هم بحمدالله همه به این رسیدند که نه، مردم بایستی در مسایل گوناگون کشور، چه مسایل اقتصادی و چه سایر زمینه ها - در مسایل سیاسی که بحمدالله حالا هم دخالت دارند - شرکت و دخالت داشته باشند. امروز هم این طوری است، باید هم باشد.
این، یک اصل هم است که مردم بایستی در کارهای دولت، سهیم، شریک، همکار و مباشر کار باشند لیکن نکته اساسی که در این جا وجود دارد، این است که نوع دخالت مردم، نباید منجر به این شود که بعضی از قشرهای مردم یا بعضی از افراد زرنگ در میان مردم، سودهای کلان و بادآورده ببرند، در حالی که عده دیگری از مردم، در اولیات زندگی در بمانند. یعنی همان مساله اساسی عدالت اجتماعی و رسیدگی به همه قشرها در بخشهای مختلف، باید مورد توجه قرار بگیرد.

در جامعه اسلامی، دستگاه مدیریت و حاکمیت جامعه، همه و همه، متکی به مردم هستند

تاریخ: 20/4/1369
در جامعه اسلامی، دستگاه مدیریت و حاکمیت جامعه، همه و همه، متکی به مردم، جزو مردم، همراه با مردم، متصل به مردم به تمام معنای اتصال هستند و جدا نیستند.

رابطه و نسبت معکوسی بین ارتباط با مردم و ارتباط با قدرتها و پناه بردن به آنها وجود دارد

تاریخ: 8/9/74
رابطه و نسبت معکوسی بین ارتباط با مردم و ارتباط با قدرتها و پناه بردن به آنها وجود دارد: هر حکومتی که ارتباطش با مردم خود، صمیمانه است، به قدرتها بی اعتنا می باشد و به آنها نگاه و تکیه نمی کند و به حرف آنها محل نمی گذارد و دستور آنها را به گوش نمی گیرد و به سراغ آنها نمی رود، ولی هر حکومتی که با مردم خود رابطه ندارد، با قدرتهای بزرگ گرم می گیرد و به آغوش آنها پناه می برد و به آنها تکیه می کند و قهرا از آنها حرف می شنود و دستور آنها را اجرا می کند! از آن طرف هم همین طور است: هر حکومتی که به قدرتها نزدیک شد، از مردم خود دور می شود و هر حکومتی که از قدرتهای بزرگ جهانی دور شد، در دل مردم خود جای می گیرد. این، یک امر روشن و بدیهی در فرهنگ و معارف سیاسی امروز دنیاست.