فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کسانی که مسئولیت هایی بر دوش دارند اگر همه وقت خودشان را صرف این مسئولیت بکنند شاید انشاء اللّه بتوانند آن وظیفه را به نحو احسن انجام بدهند

تاریخ: 4/3/1378
هر کسی و در هر سطحی که در این کشور باری بر دوش دارد، وظیفه اش این است که آن بار را - بار خدمت به مردم را - بردارد. من بارها عرض کرده ام، کسانی که مسئولیت هایی بر دوش دارند - مسئولیت های اجرایی و شبیه اجرایی - اگر همه وقت خودشان را صرف این مسئولیت بکنند، شاید انشاء اللّه بتوانند آن وظیفه را به نحو احسن انجام بدهند ، اما اگر چنانچه مقداری از آن وقتی را که برای این کار است به کارهای دیگر مصروف کردند، کارها زمین خواهد ماند.

فصل بیست و یکم : تفاهم مسوؤلین

عناوین :
کار دسته جمعی، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد
کار جمعی و متوازن
انسجام و هماهنگی ارکان دولت و پرهیز از تضعیف یکدیگر
ضرورت همکاری میان سه قوه
ضرورت حفظ انسجام دولت و نظام در سطح عالی
اگر برخوردهای خطی ادامه یابد، اعتماد مردم را از دست می دهیم
با تنازع و کشمکش، پرچم اسلام حفظ نخواهد شد

اگر بخواهیم کار دسته جمعی انجام شود، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد

تاریخ: 20/6/1368
من می خواهم بگویم که برحسب تجربه یی که در کار اجرایی دارم و هشت سال مباشرتاکار اجرایی داشتم و قبل از آن هم از اول انقلاب در امور اجرایی داخل بودم، اگر بخواهیم از لحاظ تشکیلاتی این کار سامان بگیرد و کار اجرایی دسته جمعی انجام شود، جز با همدلی و همکاری در سطوح بالا امکان ندارد. یعنی اگر دونفر آدم صالح که به خودی خود، مِنْ حَیْثُ هُوَ هُوَ صالحند، اما هُمامَعًا آنها اشکال پیدا کند و نتوانند با همدیگر همکاری و معیت داشته باشند، اینها هر چند هم صالح باشند، نمی توانند کار راه ببرند.