فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

مدیران بخشهای مختلف، باید به مراقبت نسبت به محوطه کار خودشان و تشویق و تنبیه، خیلی اهمیت بدهند

تاریخ: 7/5/1369
مراقبت، چیز خیلی مهمی است. مدیران بخشهای مختلف، باید به مراقبت نسبت به محوطه کارخودشان و تشویق و تنبیه، خیلی اهمیت بدهند. منظورمان از تنبیه، تنبیه قضایی و نوع کار قضایی نیست، بالاخره ترتیب اثر داده بشود. اگر کسی خوب و صحیح و مطابق برنامه کار می کند، باید تشویق شود. کسی هم که تخطی می کند، کار بد انجام می دهد، رعایت مصلحت نظام و مفاهیم مطلوب برای نظام را نمی کند و برخلاف اسلام و مفاهیم انقلاب چیزی را می گنجاند، باید با او برخوردشود.

نکاتی در حوزه مدیریت

تاریخ: 13/10/1370
ما باید مواظب خودمان و زیردستهایمان باشیم. باید مواظب باشیم که اولا کار انجام بگیرد، ثانیا درست انجام بگیرد، یعنی غلط و بد انجام نگیرد، محکم انجام بگیرد. گاهی می شود که دو تا چکش باید روی میخ زد، تا محکم بشود، اگر یکی زدی ، این سست کاری است. پس، اولا اصل انجام گرفتن است، ثانیا درجهت بودن و درست بودن است، ثالثا محکم کاری است، رابعا سرعت عمل است. آن وقت شما آقایانی که مراجعه مردمی دارید، یک خامسا هم دارید، و آن گشاده رویی در کار است، چو وا نمی کنی گرهی، خود گره مشو . ممکن است یک نفر به شما مراجعه کند، اما شما نتوانید گرهی از کار او باز کنید. اگر نمی توانید گره او را باز کنید، اقلا با گره افزونی خودتان، گرهی بر کار او اضافه نکنید.

جلوگیری از بروز یکنواختی در انجام کارها

تاریخ: 20/9 /1370
مجموعه هایی که برای هدفی تشکیل می شوند، هرچه عمرشان طولانی تر و تجربه شان بیشتر می شود، با کارها آشناتر می شوند، لیکن یک ضایعه هم وجود دارد که باید از پیش آمدن آن جلوگیری کرد و آن، عادت شدن کار است، یعنی کار را ازحالت انگیزه یی و شوق آمیز و آن تر و تازگی، به حالت یک امر معتاد معمولی وجریانی تبدیل کردن، این خطر بزرگی است. اول که انسان به یک کار می پردازد، طبعا شوق بیشتری دارد و به جزییات آن کار رسیدگی می کند، نباید گذاشت که این شوق تمام بشود و کار حالت یکنواخت بگیرد.