فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کشور ما چگونه نباید باشد

تاریخ: 30/5 /1370
در کشور ما محرومیت باید نماند، منطقه محروم باید وجود نداشته باشد، بی سوادی باید در سطح کشور نباشد، نقطه غیرآبادی که قابل آبادی است، باید نباشد، بیکاری باید نباشد. این، با همت مردم و همت مسئولان و توکل به خدای متعال، شدنی است.

سیاست اداره کشور، باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آنها باشد

تاریخ: 12/2/1369
سیاست اداره کشور، باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آنها باشد، کمااین که همین طور هم هست.

عمدتا طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند

تاریخ: 23/5 /1370
همه افراد ملت و جامعه را باید خدمت کرد، اما عمدتا طبقه محرومند که باید مورد توجه خاص برای خدمت قرار بگیرند، به دو دلیل: اولا چون احتیاجشان بیشتر است و عدل این را اقتضا می کند، ثانیا چون پشتیبانی آنها از نظام، جدیتر و همیشگی تر است و از اول این طور بوده است.