فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

امیر المومنین در تمام آنات قدرت و حکومت، به فکر ضعیف ترین افراد جامعه بود

تاریخ: 6/10/1372
امیر المؤمنین در تمام آنات قدرت و حکومت و سلطه ای که خدای متعال در اختیارش گذاشت، به فکر ضعیف ترین افراد جامعه بود. هم خودش به فکر بود، هم کسانی را که به جاهای مختلف به عنوان حکومت و استانداری و سفارت و غیره می فرستاد، سفارش می کرد.
ایشان به مالک اشتر می فرماید: بگرد، کسانی را پیدا کن که معمولا چشم کسی مثل تو به آنها نمی افتد، بعضی هستند که دور و بر مالک اشتر نوعی، که حاکم است، دایم می پلکند، خودشان را به او نزدیک می کنند، خودشان را به او می رسانند، متمکنین اند، زباندارها هستند، زرنگها هستند، مقامدارها هستند. نمی گویم آدمهای بد. ولو خوب. اما دست و پای این کار را دارند. اما عده ای هم در جامعه هستند که دست و پای این کار را ندارند، امکانش را ندارند، رویش را ندارند، پولش را ندارند، آشنایش را ندارند. می فرماید: بگرد اینها را پیدا کن و از حال آنها تفقد کن.

کشور ما چگونه نباید باشد

تاریخ: 30/5 /1370
در کشور ما محرومیت باید نماند، منطقه محروم باید وجود نداشته باشد، بی سوادی باید در سطح کشور نباشد، نقطه غیرآبادی که قابل آبادی است، باید نباشد، بیکاری باید نباشد. این، با همت مردم و همت مسئولان و توکل به خدای متعال، شدنی است.

سیاست اداره کشور، باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آنها باشد

تاریخ: 12/2/1369
سیاست اداره کشور، باید در جهت سود طبقات محروم و رفع محرومیت از آنها باشد، کمااین که همین طور هم هست.