فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعالیتی نکنیم موفقیتی به دست نیاورده ایم

تاریخ: 8/12/1375
ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعالیتی نکنیم موفقیتی به دست نیاورده ایم. موفقیت آن وقتی است که بتوانیم معنویت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناییهای گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم.

نیروهای مسلح، در دورانی که جنگ ندارند، باید به کار سازندگی کشور کمک کنند.

تاریخ: 27/1/1376
نیروهای مسلح، در دورانی که جنگ ندارند، باید به کار سازندگی کشور کمک کنند.

فصل شانزدهم : امنیت اقتصادی و سیاسی

عناوین :
معنای امنیت اقتصادی
معنای امنیت سیاسی
وحدت و امنیت ملی، مقدمه مجال دولت در اجرای مسئولتهای خود
مجازاتهای سنگین اسلام برای امنیت شکنان
نباید جذب سرمایه های خارجی، موجب ناامنی اقتصادی شود
مساله تورم، باید به شکلی حل بشود
ضرورت مشخص بودن جبهه حق و ناحق