فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

خدای متعال برای جامعه، غنا و ثروت خواسته است. خدای متعال، از جامعه فقیر خشنود نیست

تاریخ: 1/1/1376
خدای متعال برای جامعه، غنا و ثروت خواسته است. خدای متعال، از جامعه فقیر خشنود نیست و از جامعه مستمند و ملت فقیری که نمی تواند زندگی خود را تامین کند، خرسند نمی باشد. خدای متعال، برای یک جامعه، غنا و ثروت و داشتن امکانات زندگی و استخراج ذخیره های زیرزمینی و امثال اینها را خواسته است. اسلام، این را خواسته است. اسلام از ما خواسته است که روی زمین را آباد کنیم و ثروت جامعه را زیاد نماییم - این درست - اما در عین حال اسلام خواسته است که در جامعه، فاصله میان دو قشر از جامعه - قشر فقیر و قشر غنی - فاصله زیاد و دره عمیقی ایجاد نشود، شکاف به وجود نیاید. این طور نباشد که در جامعه، عده یی دچار فقر و تنگدستی و تیره روزی باشند، اولیات زندگی به دست آنها نرسد، اما عده یی ثروتهای افسانه یی درست کنند. این را اسلام نمی خواهد. این، خلاف عدالت است.

ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعالیتی نکنیم موفقیتی به دست نیاورده ایم

تاریخ: 8/12/1375
ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعالیتی نکنیم موفقیتی به دست نیاورده ایم. موفقیت آن وقتی است که بتوانیم معنویت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و تواناییهای گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم.

نیروهای مسلح، در دورانی که جنگ ندارند، باید به کار سازندگی کشور کمک کنند.

تاریخ: 27/1/1376
نیروهای مسلح، در دورانی که جنگ ندارند، باید به کار سازندگی کشور کمک کنند.