فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کارهای مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه، حقا و انصافا یک حرکت اساسی را می طلبد

تاریخ: 3/6 /1370
مهمترین مساله دستگاه ما و نظام جمهوری اسلامی - که همه اینها در خدمت و در جهت آن است - همان چیزی است که همه ما به آن معتقدیم و بارها گفته ایم، یعنی کوشش برای رفع فقر و محرومیت در جامعه، و حمایت و کمک به طبقات مستضعف و محروم. واقعا باید صحت برنامه ها را به این سنجید و دنبال این قضیه رفت و کارهای دیگر را در اولویتهای بعد قرار داد. کارهای مربوط به طبقات محروم و مستضعفان جامعه - که تعدادشان هم زیاد است - حقا و انصافا یک حرکت اساسی را می طلبد.

رعایت عدل و انصاف در همه امور

تاریخ: 8/6/1368
مطلبی که باید مورد توجه همه برادران کارگزار از دولت و مسئولان قضایی و همه بخشها قرارگیرد، رعایت عدالت و انصاف در همه امور است. ما باید به سمتی برویم که برخلاف نظام طاغوت، امتیازات غلط و بی دلیل، حذف و ازاله شود و انشای الله همان عدل حقیقی اسلامی برقرار شود. قشرهای مظلوم و دورافتاده از مرکز و روستاییان و عشایر و کسانی که مشکلات بیشتری دارند، قطعا باید در اولویت برنامه ریزیها قرار گیرند و این اولویت، نه فقط در بخش اقتصادی که در انواع و اقسام خدمات فرهنگی نیز باید باشد.

فصل سیزدهم : تولید

عناوین :
اساس مساله، تولید است
جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف میکند
کشاورزی پایه و زیربنا و اساس است
در بخش کشاورزی و دامداری اساس رسیدن به خودکفایی است
ثبات سیاستها در باب کشاورزی یکی از اساسی ترین کارهااست
تا آن جا که بتوانیم باید کشور را از مساله نفت جدا کنیم
باید راه نو و فکر نو و بن بست شکنی را وجهه همت خود قرار دهیم
مدل توسعه ما، یک مدل کاملا بومی و مختص به خود ملت ایران است
امروز هم اگر ما دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید کار را تقویت کنیم،بدون کار نمی شود مرتب صحبت از سرمایه گذاری کرد