فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است

تاریخ: 2/6/1378
نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است. ببینید، گاهی یک مساله، مساله اصلی ماست، اما بر ما یک مساله فرعی را تحمیل می کنند که مساله عمده ما می شود، کمااین که الان ملاحظه کنید، مساله قتلها، مساله عمده کشور شد.
... من گمان نمی کنم اگر کسی نگاه عادی به زندگی مردم بکند، تردیدی به وجود بیاید که مساله اصلی کدام است. چرا خودمان را به مسائل درجه دو و مسائل فرعی مشغول بکنیم! ممکن است در فهرست مسائل مردم، مسائل مهمی وجود داشته باشد -مثلا ده رقم نوشته شده باشد - اما مهمترین را باید پیدا کرد. در این جا باید اولویتها را مشاهده کنید،
... به نظر من به مساله اقتصادی - که مشکلات مردم عمدتا امروز بر محور مسائل اقتصادی است - خیلی باید توجه بشود، بعضی از بخشها در این زمینه بیشتر کار بکنند.

اولویتها، مساله اشتغال، ارزش پولی ملی، متوقف کردن تورم و یا کاهش آن درحد ممکن، رکود اقتصادی و فعال کردن کشور است

تاریخ: 2/6/1378
ببینید اولویتها چیست، آن وقت اولویتها خط ما را معین خواهند کرد که چه کار بکنیم. اولویتها، مساله اشتغال، مساله ارزش پولی ملی، مساله متوقف کردن تورم و یا کاهش آن در حد ممکن، مساله رکود اقتصادی و فعال کردن کشور است.

الویت بندی بخش های مختلف

تاریخ: 3/6 /1370
اگر بعضی از بخشها را تشخیص دادید که از اهمیت فوق العاده یی برخوردارند، برای مدت معینی یک اولویت ویژه برای آنها قرار بدهید. مثلا بخش کشاورزی در نظام ما، واقعا یکی از بخشهای بسیار بااولویت است. اگر بعضی از بخشها را تشخیص دادید که از اهمیت فوق العاده یی برخوردارند، برای مدت معینی یک اولویت ویژه برای آنها قرار بدهید. مثلا بخش کشاورزی در نظام ما، واقعا یکی از بخشهای بسیار بااولویت است.
به هرحال، این کار باید انجام بگیرد. فرضا شش ماه یا یک سال زمان بگذاریم، برای این که همه دستگاهها تحت الشعاع کشاورزی قرار بگیرند، صنعت در خدمت کشاورزی باشد، پول نفت در خدمت کشاورزی باشد. یعنی ما این دستگاه کشاورزی را به یک حرکت سریع وادار بکنیم، بعد آن را به حال خودش بگذاریم، تا با دستاوردی که از این حرکت خواهد داشت، کار خودش را ادامه بدهد، بعد سراغ یک بخش دیگر برویم.