فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ما باید روش ها را اصلاح کنیم

تاریخ: 19/2/1384
ما باید روش ها را اصلاح کنیم. در روش ها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهی به مرحله یی می رسیم که امروز دیگر جواب نمی دهد. باید مرحله ی دیگری را شروع کنیم.

نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است

تاریخ: 2/6/1378
نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است. ببینید، گاهی یک مساله، مساله اصلی ماست، اما بر ما یک مساله فرعی را تحمیل می کنند که مساله عمده ما می شود، کمااین که الان ملاحظه کنید، مساله قتلها، مساله عمده کشور شد.
... من گمان نمی کنم اگر کسی نگاه عادی به زندگی مردم بکند، تردیدی به وجود بیاید که مساله اصلی کدام است. چرا خودمان را به مسائل درجه دو و مسائل فرعی مشغول بکنیم! ممکن است در فهرست مسائل مردم، مسائل مهمی وجود داشته باشد -مثلا ده رقم نوشته شده باشد - اما مهمترین را باید پیدا کرد. در این جا باید اولویتها را مشاهده کنید،
... به نظر من به مساله اقتصادی - که مشکلات مردم عمدتا امروز بر محور مسائل اقتصادی است - خیلی باید توجه بشود، بعضی از بخشها در این زمینه بیشتر کار بکنند.

اولویتها، مساله اشتغال، ارزش پولی ملی، متوقف کردن تورم و یا کاهش آن درحد ممکن، رکود اقتصادی و فعال کردن کشور است

تاریخ: 2/6/1378
ببینید اولویتها چیست، آن وقت اولویتها خط ما را معین خواهند کرد که چه کار بکنیم. اولویتها، مساله اشتغال، مساله ارزش پولی ملی، مساله متوقف کردن تورم و یا کاهش آن در حد ممکن، مساله رکود اقتصادی و فعال کردن کشور است.