فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل دوازدهم : اولویتبندی کارها

عناوین :
ما باید روش ها را اصلاح کنیم
نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است
اشتغال، ارزش پول ملی، توقف تورم در حد ممکن، از اولویتهاست
الویت بندی بخش های مختلف
اهمیت به ایجاد غنا در کشور و ارتقا فرهنگ دینی در برنامه ریزیها
ترجیح مصالح کلی بر مصالح منطقه یی
مساله ی سیلو و انبار مهم است
تاسیس دبیرستان های تربیت کشاورز بسیار نکته ی جالبی است
معیشت قطعا در اولویت اول است
رعایت عدل و انصاف در همه امور

ما باید روش ها را اصلاح کنیم

تاریخ: 19/2/1384
ما باید روش ها را اصلاح کنیم. در روش ها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهی به مرحله یی می رسیم که امروز دیگر جواب نمی دهد. باید مرحله ی دیگری را شروع کنیم.

نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است

تاریخ: 2/6/1378
نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است. ببینید، گاهی یک مساله، مساله اصلی ماست، اما بر ما یک مساله فرعی را تحمیل می کنند که مساله عمده ما می شود، کمااین که الان ملاحظه کنید، مساله قتلها، مساله عمده کشور شد.
... من گمان نمی کنم اگر کسی نگاه عادی به زندگی مردم بکند، تردیدی به وجود بیاید که مساله اصلی کدام است. چرا خودمان را به مسائل درجه دو و مسائل فرعی مشغول بکنیم! ممکن است در فهرست مسائل مردم، مسائل مهمی وجود داشته باشد -مثلا ده رقم نوشته شده باشد - اما مهمترین را باید پیدا کرد. در این جا باید اولویتها را مشاهده کنید،
... به نظر من به مساله اقتصادی - که مشکلات مردم عمدتا امروز بر محور مسائل اقتصادی است - خیلی باید توجه بشود، بعضی از بخشها در این زمینه بیشتر کار بکنند.