فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

باید حلقه ی سازندگی ها و تولیدها و پیشرفت ها را به حلقه ی زندگی مردم وصل کرد

تاریخ: 11/2/1384
باید حلقه ی سازندگی ها و تولیدها و پیشرفت ها را به حلقه ی زندگی مردم وصل کرد. مثل آبی که در پشت سدی جمع شده است و باید با کانال کشی، آن را سر مزرعه ی مردم کشاند تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین، از این همه پیشرفتی که صورت گرفته است، باید کام مردم را شیرین کرد. این، تلاش و برنامه ریزی بسیار مهمی لازم دارد.

فصل دوازدهم : اولویتبندی کارها

عناوین :
ما باید روش ها را اصلاح کنیم
نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است
اشتغال، ارزش پول ملی، توقف تورم در حد ممکن، از اولویتهاست
الویت بندی بخش های مختلف
اهمیت به ایجاد غنا در کشور و ارتقا فرهنگ دینی در برنامه ریزیها
ترجیح مصالح کلی بر مصالح منطقه یی
مساله ی سیلو و انبار مهم است
تاسیس دبیرستان های تربیت کشاورز بسیار نکته ی جالبی است
معیشت قطعا در اولویت اول است
رعایت عدل و انصاف در همه امور

ما باید روش ها را اصلاح کنیم

تاریخ: 19/2/1384
ما باید روش ها را اصلاح کنیم. در روش ها اشتباه و نقص وجود دارد. گاهی به مرحله یی می رسیم که امروز دیگر جواب نمی دهد. باید مرحله ی دیگری را شروع کنیم.