فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

کاری کنید خدمت رسانی شما محسوس شود. اثرش را مردم در مقابل چشمشان به بینند

تاریخ: 8/6/1384
کاری کنید خدمت رسانی شما محسوس شود. واقعا گاهی اوقات دولتها سرمایه گذاری هایی کردند که خیلی هم کلان نبوده.اما اثرش را مردم در مقابل چشمشان دیدند. گاهی هم چند برابر آن سرمایه گذاری می کنیم و این جا و آن جا هم گفته می شود فلان جا سرمایه گذاری شد یا از صندوق ذخیره ی ارزی فلان مبلغ برداشت شد. اما هیچ اثری در زندگی مردم مشاهده نمی شود. سعی کنید خدمت رسانی شما مابازاء داشته باشد. یعنی واقعا در همه ی بخش ها و در همه ی وزارتخانه ها تحول در خدمت رسانی به وجود بیاید.

باید حلقه ی سازندگی ها و تولیدها و پیشرفت ها را به حلقه ی زندگی مردم وصل کرد

تاریخ: 11/2/1384
باید حلقه ی سازندگی ها و تولیدها و پیشرفت ها را به حلقه ی زندگی مردم وصل کرد. مثل آبی که در پشت سدی جمع شده است و باید با کانال کشی، آن را سر مزرعه ی مردم کشاند تا مردم بتوانند از آن استفاده کنند. بنابراین، از این همه پیشرفتی که صورت گرفته است، باید کام مردم را شیرین کرد. این، تلاش و برنامه ریزی بسیار مهمی لازم دارد.

فصل دوازدهم : اولویتبندی کارها

عناوین :
ما باید روش ها را اصلاح کنیم
نقطه یی که در آن رعایت اولویتها لازم است، مسائل کلی جامعه است
اشتغال، ارزش پول ملی، توقف تورم در حد ممکن، از اولویتهاست
الویت بندی بخش های مختلف
اهمیت به ایجاد غنا در کشور و ارتقا فرهنگ دینی در برنامه ریزیها
ترجیح مصالح کلی بر مصالح منطقه یی
مساله ی سیلو و انبار مهم است
تاسیس دبیرستان های تربیت کشاورز بسیار نکته ی جالبی است
معیشت قطعا در اولویت اول است
رعایت عدل و انصاف در همه امور