فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

تبعیض و فساد و افزون خواهی های غیرقانونی از بلای زلزله برای کشور خطرناک تر است چون همه گیر است

تاریخ: 13/2/1384
آنچه کشور ما احتیاج دارد، کار و تولید و توسعه ی مادی و معنوی، همراه با عدالت و بدون تبعیض و فساد و افزون خواهی های غیرقانونی - و به قول آقایان، رانت خواری - است. مهمترین همت قوه ی مجریه و قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه باید این باشد که بتوانند در مقابل این بیماری های صعب العلاج بایستند. این بیماری ها از بلای زلزله هم برای کشورخطرناک تر است. چون همه گیر است.

برای رفع فقر و ریشه کنی فساد و برخوردار کردن عامه ی مردم از منافع و برکات پیشرفت کشور بایدبرنامه ریزی شود

تاریخ: 11/2/1384
آنچه امروز کشور به آن احتیاج دارد، این است که برای رفع فقر و ریشه کنی فساد و برخوردار کردن عامه ی مردم و مناطق گوناگون و همه ی زوایای کشور از منافع و برکات پیشرفت کشور باید برنامه ریزی شود. سیاست ها و برنامه ها بایدناظر به این هدف باشد.

مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت خواهی است، این پایه ی مشروعیت ماست

تاریخ: 5/6/1382
مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض، و نیز عدالت خواهی است، این پایه ی مشروعیت ماست. الان درباره ی مشروعیت حرفهای زیادی زده می شود، بنده هم از این حرفها بلدم، اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتا من که این جا نشسته ام، وجودم نامشروع خواهد بود، یعنی هرچه اختیار دارم و هرچه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود، دیگران هم همین طور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمده ایم. ما آمده ایم جامعه را از مواهب الهی خودش - که مهمترین مواهب الهی در عدالت وجود دارد - و همچنین مواهب اخلاقی و معنوی برخوردار کنیم. البته معنای این حرف این نیست که ما از زندگی دنیایی مردم غفلت کنیم، نخیر، مگر می شود اصلا آخرت بدون دنیا نمی شود و امکان ندارد که انسان بخواهد به آن مواهب معنوی برسد و دنیای ویرانی هم داشته باشد.
... اما دنیای آباد دور از عدالت و دور از معنویت به درد نمی خورد. گیرم که رشدمان - به تعبیر غلط که گفته می شود نرخ رشد - آمد بالا و فرض بفرمایید درآمد سرانه ی مان دو برابر و سه برابر شد، اما عدالت در جامعه نبود، یعنی عمده ی این درآمد به یک بخش محدودی رسید و بخش عظیمی از مردم، محروم و گرسنه ماندند. این، کاری نیست که ما باید انجام دهیم، این، آن تکلیفی نیست که ما برعهده داریم. تکلیف ما این است که عدالت را در جامعه مستقر کنیم و این هم جز با مبارزه ی با فساد و افزون طلبی انسانهای مفت خوار و سوء استفاده کن امکان پذیر نیست. بخشی از کار عدالت این جا تنظیم می شود.