فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ملت و کشور ما ثروت متراکمی به دست آورده است. مدیریت های آینده باید این ثروت را افزایش وآن را درزندگی مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند

تاریخ: 1/1/1384
ملت و کشور ما بر اثر تلاش دولتهای چند سال گذشته، ثروت متراکمی از امکانات به دست آورده است. مدیریت های آینده باید بتوانند این ثروت را افزایش دهند و آن را در زندگی مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند. اگرما ملت ایران این توفیق را پیدا کنیم که رخنه های فساد را در این مجموعه ی عظیم ببندیم، آن وقت معلوم خواهد شدکه دستاوردهای انقلاب برای این مردم چقدر شیرین و گواراست و چگونه می تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

تبعیض و فساد و افزون خواهی های غیرقانونی از بلای زلزله برای کشور خطرناک تر است چون همه گیر است

تاریخ: 13/2/1384
آنچه کشور ما احتیاج دارد، کار و تولید و توسعه ی مادی و معنوی، همراه با عدالت و بدون تبعیض و فساد و افزون خواهی های غیرقانونی - و به قول آقایان، رانت خواری - است. مهمترین همت قوه ی مجریه و قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه باید این باشد که بتوانند در مقابل این بیماری های صعب العلاج بایستند. این بیماری ها از بلای زلزله هم برای کشورخطرناک تر است. چون همه گیر است.

برای رفع فقر و ریشه کنی فساد و برخوردار کردن عامه ی مردم از منافع و برکات پیشرفت کشور بایدبرنامه ریزی شود

تاریخ: 11/2/1384
آنچه امروز کشور به آن احتیاج دارد، این است که برای رفع فقر و ریشه کنی فساد و برخوردار کردن عامه ی مردم و مناطق گوناگون و همه ی زوایای کشور از منافع و برکات پیشرفت کشور باید برنامه ریزی شود. سیاست ها و برنامه ها بایدناظر به این هدف باشد.