فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

یکی از وظایف هیئت دولت مبارزه با فساد است

تاریخ: 8/6/74
یکی از وظایف امروز آقایان مبارزه با فساد است، چون کشور به ثمردهی رسیده و وقت میوه چینی است. زحمات گذشته شما به تدریج ثمر می دهد و امکانات در کشور در حال افزایش است. چنین موسمی همیشه و در همه تاریخ موسم خطرناکی بوده است. موسم ورود آدمهای سوء استفاده کن و فرصت طلب و کج دست و بددل و سیاهرو است که وارد می شوند و اگر توانستند از غفلت ها سوء استفاده می کنند.

ملت و کشور ما ثروت متراکمی به دست آورده است. مدیریت های آینده باید این ثروت را افزایش وآن را درزندگی مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند

تاریخ: 1/1/1384
ملت و کشور ما بر اثر تلاش دولتهای چند سال گذشته، ثروت متراکمی از امکانات به دست آورده است. مدیریت های آینده باید بتوانند این ثروت را افزایش دهند و آن را در زندگی مردم بگسترانند و با فساد به معنای واقعی کلمه مبارزه کنند. اگرما ملت ایران این توفیق را پیدا کنیم که رخنه های فساد را در این مجموعه ی عظیم ببندیم، آن وقت معلوم خواهد شدکه دستاوردهای انقلاب برای این مردم چقدر شیرین و گواراست و چگونه می تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.

تبعیض و فساد و افزون خواهی های غیرقانونی از بلای زلزله برای کشور خطرناک تر است چون همه گیر است

تاریخ: 13/2/1384
آنچه کشور ما احتیاج دارد، کار و تولید و توسعه ی مادی و معنوی، همراه با عدالت و بدون تبعیض و فساد و افزون خواهی های غیرقانونی - و به قول آقایان، رانت خواری - است. مهمترین همت قوه ی مجریه و قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه باید این باشد که بتوانند در مقابل این بیماری های صعب العلاج بایستند. این بیماری ها از بلای زلزله هم برای کشورخطرناک تر است. چون همه گیر است.