فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

عدالت، عده یی را زخمدار و ناراضی می کند

تاریخ: 1/1/1376
ما بدون یک تحول اخلاقی عمیق و گسترده، نخواهیم توانست عدالت اجتماعی را آن طوری که مورد نظر اسلام است، انجام بدهیم. عدالت، عده یی را زخمدار و ناراضی می کند. عدالت، کسانی را که درصدد سوء استفاده از اموال عمومی اند، دچار اعتراض می کند. آن کسانی هم که در این مواقع اعتراضی می کنند، کسانی نیستند که دستشان به جایی نرسد. کسی که امکانات و ثروت دارد، می تواند مساله درست کند. دشمنان خارجی هم به این طور آدمها کمک می کنند. نظام اسلامی، نظام عدالت است.

فصل دهم : مبارزه با فساد

عناوین :
یکی از وظایف هیئت دولت مبارزه با فساد است
ثروت کشور را در زندگی مردم بگسترانند
خطر همه گیر شدن تبعیض و فساد و افزون خواهی های غیرقانونی
برای رفع فقر و ریشه کنی فساد برنامه ریزی کنید
پایه مشروعیت ما به مبارزه با فساد، تبعیض و عدالت خواهی است
مبارزه با فساد، یک مبارزه جدی و واقعی است، تهاجم خواهند کردبرای مقابله با شیوع فساد، باید لباس مبارزه به تن کرد
فساد، واگیردار است. با بروز آن به طور جدی مقابله کنید
مبارزه با فساد، در درجه اول، کار خودِ دولت است
شناسایی نقطه فساد و کنترل و قلع و قمع آن، موجب توقف آن میشود
برخورد با فساد، موجب دقت بیشتر افراد و عقب کشیدن خیانکاران میشود
مبارزه با فاسد و مفسد موجب عدم سرمایه گذاری نمیشود
ما احتیاج به مقرراتی داریم که برای همه یکسان و در آن تبعیض نباشد
مبارزه ی با فساد، کار دستگاه های حکومتی است مردم نمیتوانند
رواج فساد در میان مسئولان ضربه یی جبران ناپذیر به کشور
ورود به میدان فساد مالی، مقدمه ورود به میدان سایر فسادها
دچار شدن در فساد مالی موجب مبارزه با همه چیز
پیروزی حرکت عدالت طلبانه بر دشمنان عدالت

یکی از وظایف هیئت دولت مبارزه با فساد است

تاریخ: 8/6/74
یکی از وظایف امروز آقایان مبارزه با فساد است، چون کشور به ثمردهی رسیده و وقت میوه چینی است. زحمات گذشته شما به تدریج ثمر می دهد و امکانات در کشور در حال افزایش است. چنین موسمی همیشه و در همه تاریخ موسم خطرناکی بوده است. موسم ورود آدمهای سوء استفاده کن و فرصت طلب و کج دست و بددل و سیاهرو است که وارد می شوند و اگر توانستند از غفلت ها سوء استفاده می کنند.