فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است. این را همه گیر کنید، به گونه یی که هر جریانی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود

تاریخ: 10/8/1383
گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و - همان طور هم که چند روز پیش در جلسه یی مطرح کردم - همه چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت، باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه گیر کنید، به گونه یی که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود، یعنی برای عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد، این را شما باید نگه دارید و حفظ کنید،این مهم است. اما در برخورد با آنچه شده، باید خانگی برخورد کنید، نه بیگانه وار و معترض.

باید عدالت، محور و اساس و امنیت همه جانبه مورد توجه باشد، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت آبرویی

تاریخ: 28/2/1380
باید عدالت، محور و اساس باشد. باید امنیت همه جانبه مورد توجه باشد، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت آبرویی. مردم در نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند که جان و مال و فرزندان و ناموس و فکر و عقیده و سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شان برخوردار از امنیت است

دستگاههای قضایی، اجرایی، مقننه، باید ببینند برای تکمیل و گسترش و هوشمندانه اجرا کردن عدالت در سطح کشور چه وظیفه یی متوجه آنهاست

تاریخ: 1/1/1376
هم دستگاههای قضایی، هم دستگاههای اجرایی، هم قوه مقننه، هر کدام باید ببینند برای تکمیل و گسترش و هوشمندانه اجرا کردن عدالت در سطح کشور و در همه کارها و فعالیتهای اقتصادی - که مقداری بحمدالله وجود دارد، اما باید تکمیل شود - بخصوص در این دوران، چه وظیفه یی متوجه آنهاست، آن وظیفه را باید انجام بدهند.