فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

عدالت مبنای همه تصمیم گیریهای اجرایی

تاریخ: 13/3 /1370
در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه تصمیم گیریهای اجرایی است و همه مسئولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، تا مسئولان بخشهای مختلف اجرایی، بخصوص رده های سیاستگذاری و کارشناسی، و تا قضات و اجزای دستگاه قضایی ، باید به جد و جهد و با همه اخلاص، درصدد اجرای عدالت در جامعه باشند.

گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است. این را همه گیر کنید، به گونه یی که هر جریانی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود

تاریخ: 10/8/1383
گفتمان عدالت، یک گفتمان اساسی است و - همان طور هم که چند روز پیش در جلسه یی مطرح کردم - همه چیز ماست. منهای آن، جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت، باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه گیر کنید، به گونه یی که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سر کار بیاید، خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان شود، یعنی برای عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد، این را شما باید نگه دارید و حفظ کنید،این مهم است. اما در برخورد با آنچه شده، باید خانگی برخورد کنید، نه بیگانه وار و معترض.

باید عدالت، محور و اساس و امنیت همه جانبه مورد توجه باشد، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت آبرویی

تاریخ: 28/2/1380
باید عدالت، محور و اساس باشد. باید امنیت همه جانبه مورد توجه باشد، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت آبرویی. مردم در نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند که جان و مال و فرزندان و ناموس و فکر و عقیده و سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شان برخوردار از امنیت است