فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

می شود که ما در نظام جمهوری اسلامی، عدالت اسلامی را، به معنای حقیقی کلمه، اجرا کنیم

تاریخ: 7/1/1371
بعضی می گویند: چه فایده دارد. نمی شود، توی این دنیا، نمی شود، ما می گوییم: چرا باید مایوس بود.، می شود، می شود که ما در نظام جمهوری اسلامی، عدالت اسلامی را، به معنای حقیقی کلمه، اجرا کنیم. می شود که در نظام جمهوری اسلامی، طوری بشود که صاحب حق، اگر چه ضعیف باشد،بتواند حق خود را، بی دغدغه، ازکسی که حق او را گرفته است - ولو آن شخص قوی باشد - بگیرد. می توانیم به اینجا برسیم. اصلا همت ما این است که به اینجابرسیم. بنا، بر این است که به اینجا برسیم. حکومت علوی، یعنی این. می شود که در نظام اسلامی، هر کارگزاری که در هرجای این نظام خدمت می کند عادل باشد، که بشود پشت سرش نماز خواند. چرا ما این امور را مستبعد بشماریم.، می شود که ما دستگاه اداری کشور را طوری اصلاح کنیم که اشاره به سواستفاده و رشوه، موجب خشم طرف مقابل شود. اینها همه ممکن است.

عدالت ملاک قوام و پایداری جامعه اسلامی

تاریخ: 7/1/1371
جامعه ی اسلامی، با عدل و قسط است که قوام پیدا می کند و می تواند به عنوان شاهد و مبشر و هدایتگر و الگو و نمونه، برای ملتهای عالم مطرح شود. بدون عدل، ممکن نیست، ولو همه ی ارزشهای مادی وظاهری و دنیایی هم فراهم شود، اگر عدالت نباشد، در حقیقت هیچ کاری انجام نشده است.

یک ابزار اسلام برای گسترش و غلبه بر همه ادیان و جماعات و ملل و کشورها، منطق و دیگری، عدالت اجتماعی است

تاریخ: 1/1/1376
یک ابزار اسلام برای گسترش و غلبه بر همه ادیان و جماعات و ملل و کشورها، عبارت از منطق است و دیگری، عبارت از عدالت اجتماعی است....فرق عدالت اجتماعی با منطق این است که منطق و استدلال را همه مسلمانانی که حتی در اقلیت هم باشند، می توانند به کسانی که درباره اسلام دچار تردیدند، ارایه بدهند. مثلا فرض بفرمایید، اگر یک دانشمند اسلامی در کشوری زندگی بکند که مسلمانان در آن کشور، در اقلیت هم قرار داشته باشند، می تواند عقاید اسلامی و استدلال و منطق اسلام را ارایه بکند. اما عدالت اجتماعی چه عدالت اجتماعی اسلام، فقط در هنگامی قابل ارایه کردن و عرضه کردن است که یک حکومت اسلامی بر پا شود. عدل اسلام در هنگامی است که حکومت اسلامی و نظام اسلامی در کشوری وجود داشته باشد، والا عدالت اسلامی چگونه قابل اجراست.
... اگر جامعه یی که براساس اسلام به وجود می آید، در میان خود، عدالت اجتماعی و عدالت حقوقی و عدالت قضایی و عدالت اجرایی داشته باشد، عدالت به معنای مطلق کلمه در میان مردم اجرا بشود و تقسیم صحیح ثروت باشد، خود این عدالت در این جامعه، عاملی برای جذب دلهای متلها و مردم در همه جای دنیا به اسلام است.