فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

تا آن جا که می توانید به نیروهای داخلی تکیه کنید

تاریخ: 8/6/74
تا آن جا که می توانید به نیروهای داخلی تکیه کنید. البته می دانم این توصیه مورد توجه شماست، چون تا حدود زیادی عمل هم شده است، لیکن می خواهم بر روی آن تاکید بیشتری بکنم. استعداد در داخل کشور ما برجسته و بیش از حد معمول و متوسط است. مکرر گفته ام که متوسط استعداد در ایران بالاتر از متوسط استعداد در کل جهان است. پیشرفتهایی که در المپیادهای ریاضی و فیزیک و شیمی و ... به دست آوردیم، نشان داد ما جوانهایی داریم که از استعدادهای بالایی برخوردارند. کسانی که در این مسابقات، مقامات بالا به دست آوردند، افراد استثنایی نبودند، بلکه فرزندان این مملکتند. یقینا از قبیل این افراد هزارها و صدها هزار در این مملکت وجود دارند.

مقیدم در دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه ی آن شهرستان را به یاد مردم آن خطه بیاورم تا احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند

تاریخ: 15/4/1383
مقیدم در همه ی دیدارهای استانی، اجمالی از شناسنامه ی آن شهرستان را به یاد مردم عزیز آن خطه بیاورم تا احساس افتخار و هویت و شخصیت کنند. امروز یکی از برنامه های اصلی دشمن، جنگ روانی برای کوبیدن احساس هویت و شخصیت ملت عزیز ماست. مردم باید بدانند چه ارزشهای والایی آنها را در طول زمان در اوج قله ی افتخار قرار داده است

پنجاه سال دیگر کشور شما باید جایی باشد که هر کس به یک پیشرفت علمی احتیاج دارد، ناگزیر باشدزبان فارسی یاد بگیرد

تاریخ: 3/7/1384
پنجاه سال دیگر کشور شما باید جایی باشد که هر کس به یک پیشرفت علمی احتیاج دارد، ناگزیر باشد زبان فارسی یادبگیرد. یعنی کشور شما آن قدر اثر علمی و تحقیقاتی تولید کند که همین طور که امروز زبان انگلیسی عمدتا به برکت پیشرفت فناوری امریکا و بعضی از کشورهای دیگر در دنیا رایج شده، شما بتوانید زبان فارسی را به تبع رشد علمی تان در دنیا رایج کنید. شما باید بتوانید در قله قرار بگیرید. این شدنی است و اگر همت بگماریم، قطعی است.