فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

فصل هفتم : الگوها

عناوین :
مسئولین خود را با الگوی اسلامی منطبق کنند
امیر المؤمنین بهترین الگوی مسئولان
هفت شاخص مهم در نظامی که پیغمبر ساخت
یک جا خشونت لازم است و یک جا نرمش
زندگی پیامبر الگوی مسئولین
منطق علوی در باب مسایل کلان اداره ی کشور

هر کدام از شما تلاش بکنیدا برای این مسئولیت ها خودتان را با الگوی اسلامی منطبق بکنید

تاریخ: 12/9/1379
هر کدام از شما تلاش بکنیدا برای این مسئولیت ها خودتان را با الگوی اسلامی منطبق بکنید یعنی دینتان، تقواتان، رعایتتان، نسبت به حال مردم رعایتتان نسبت به شرع، رعایتتان نسبت به بیت المال، اجتنابتان از خودخواهیها و خودپرستیها و رفیق بازیها و قوم وخویش پرستیها و اجتنابتان از تنبلی و بیکارگی و بی عملی و هوی و هوس و این چیزها مطابق با الگوی اسلام باشد. هر کدام شما بتوانید در این زمینه ها کار خودتان را بکنید و پیش بروید و خودتان را بسازید البته ثواب شما از آن کسی که در زمان امیر المؤمنین این کار را می کرد یقینا بیشتر است چون او به امیر المؤمنین نگاه می کرد و آن حضرت الگوی کامل بود اما شما چنین کسی را ندارید که آن طور به او نگاه کنید و برایتان الگو باشد لیکن ضوابط در دست همه ما هست و امروز همه مان وظیفه داریم

امیر المؤمنین در شخصیت خود، مظهر خصوصیاتی است که اگر ما در رفتار و گفتار خودمان منعکس کنیم، جامعه اسلامی ما اعتلا پیدا خواهد کرد

تاریخ: 1/1/1380
ما به تاسی و پیروی کردن از امیر المؤمنین احتیاج داریم. امیر المؤمنین در شخصیت خود، مظهر خصوصیاتی است که امروز اگر ما مردم و مسئولان این خصوصیات را در رفتار و گفتار خودمان منعکس کنیم، جامعه اسلامی ما اوج و اعتلا پیدا خواهد کرد. راه تعالی و پیشرفت و اصلاح دنیا و آخرت یک ملت، یک راه پیمودنی است.
.... امروز هم می گویم، وظیفه مسئولان سنگین است، باید رفتار علوی در میان ما مسئولان نظام جمهوری اسلامی نهادینه شود، آن روز است که هیچ گونه آسیب و خطری این نظام را تهدید نخواهد کرد
... اگر عملکرد مسئولان در گذاردن و اجرای قانونها، در صداقت و پاکدامنی، در تلاش و خستگی ناپذیری، در به میان آوردن ابتکارهای خلاق و کارساز، در الگو قرار دادن انسانهای برجسته و نمونه، در طرد کردن انسانهای فاسد - که این زمینه ها هم جز با ایمان مخلصانه به خدا به طور کامل میسر نیست - عملکرد خوبی باشد، ملت احساس اقتدار می کند.