فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

یک عده از بدخواهان ملت ایران و اسلام سعی می کنند گذشته های پرافتخار این ملت را به بوته ی فراموشی بسپرند

تاریخ: 3/3/1384
همیشه باید گذشته ها را زنده نگه داشت. یک عده از بدخواهان ملت ایران و اسلام سعی می کنند گذشته های پرافتخار این ملت را به بوته ی فراموشی بسپرند. سعی می کنند مردم را از گذشته ی پرافتخار خودشان جدا کنند. این خیانت است. گذشته ی ملت ایران را، چه دوران تاریخ ممتد پرافتخار ما - بخصوص بعضی از نقطه های اوج آن - و چه گذشته ی ملت عزیز ایران در بیست و پنج شش سال اخیر که هر روز یک حادثه و یک حماسه و یک عظمت آفرینی است،مطلقا نباید فراموش کرد. عرصه های دفاع مقدس را نباید فراموش کرد. پیروزی هایی را که جوانان شما درمیدان های دشوار به دست آورده اند، نباید بگذارید فراموش شود.
پیروزی هایی را که جوانان شما در میدان های دشوار به دست آورده اند، نباید بگذارید فراموش شود. این پیروزی ها بسیاربزرگ است. فقط پیروزی در یک جنگ و پیروزی بر یک دشمن متجاوز نیست. پیروزی بر دنیای استکبار قهار جبارجهانی است که وقتی می بیند در یک نقطه ی حساس دنیا مثل ایران، ملتی به پا خاسته و استقلال خود را در زیر سایه ی دین به دست آورده است، احساس می کند همه ی محاسبات او غلط از آب درآمده. لذا با همه ی وجود به میدان مبارزه ی با این ملت می آید. پیروزی شما در دوران بیست وپنج شش سال گذشته در میدان های مختلف، پیروزی برچنین دشمنی است. این، برای همه ی ملتها و همه ی نسلهای ما در آینده، درس است. خلاصه ی این درس هم این است که اگر ملتی عمل و تلاش خود را با ایمان و اعتقاد جازم همراه کند، پیروزی او در مقابل هرگونه دشمنی قطعی است. از این درس - که هرگز نباید آن را فراموش کنیم - باید برای آینده بهره بگیریم.

فصل هفتم : الگوها

عناوین :
مسئولین خود را با الگوی اسلامی منطبق کنند
امیر المؤمنین بهترین الگوی مسئولان
هفت شاخص مهم در نظامی که پیغمبر ساخت
یک جا خشونت لازم است و یک جا نرمش
زندگی پیامبر الگوی مسئولین
منطق علوی در باب مسایل کلان اداره ی کشور

هر کدام از شما تلاش بکنیدا برای این مسئولیت ها خودتان را با الگوی اسلامی منطبق بکنید

تاریخ: 12/9/1379
هر کدام از شما تلاش بکنیدا برای این مسئولیت ها خودتان را با الگوی اسلامی منطبق بکنید یعنی دینتان، تقواتان، رعایتتان، نسبت به حال مردم رعایتتان نسبت به شرع، رعایتتان نسبت به بیت المال، اجتنابتان از خودخواهیها و خودپرستیها و رفیق بازیها و قوم وخویش پرستیها و اجتنابتان از تنبلی و بیکارگی و بی عملی و هوی و هوس و این چیزها مطابق با الگوی اسلام باشد. هر کدام شما بتوانید در این زمینه ها کار خودتان را بکنید و پیش بروید و خودتان را بسازید البته ثواب شما از آن کسی که در زمان امیر المؤمنین این کار را می کرد یقینا بیشتر است چون او به امیر المؤمنین نگاه می کرد و آن حضرت الگوی کامل بود اما شما چنین کسی را ندارید که آن طور به او نگاه کنید و برایتان الگو باشد لیکن ضوابط در دست همه ما هست و امروز همه مان وظیفه داریم