فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

تشکیل موزه جنگ، باید در برنامه های دولت و سازمانهای نظامی قرار گیرد

تاریخ: 30/6/1368
همان گونه که امام عزیز فرمودند، حفظ آثار جنگ در بعضی از شهرها و مناطق جنگی، در شمار وظایف مهم کنونی است. این کار و بازسازی یادگارهای دوران مقاومت پیروز و تشکیل موزه جنگ، باید در برنامه های دولت و سازمانهای نظامی قرار گیرد.

تخلف از برنامه توسعه باید ضد ارزش محسوب شود

تاریخ: 9/11/1368
طراحی و اتقان و سرعت دادن به برنامه و پیروی از آن، باید ارزش بشود. اگر روزی کسی خود را مامور می دانست که به اجتهاد خودش عمل کند، این دیگر بایستی تمام بشود و از بین برود. اجتهاد و تشخیص و فهم شخصی، باید در چارچوب برنامه - و نه بیرون از برنامه - باشد. این کار باید یک ارزش تلقی بشود و تخلف از برنامه، ضد ارزش محسوب گردد. اگر برنامه نقص دارد، کاملش کنید، اما وقتی برنامه وجود دارد، باید همه به عنوان چارچوب کار بپذیرند. تمام دستگاههای دولتی و مجلس و قضایی و نظامی، باید این کار برایشان ارزش باشد و مسابقه برای این که بخشهای گوناگون برنامه، حتی زودتر از زمان پیش بینی شده تحقق پیدا کند، راه بیفتد. یکی از خصوصیات برنامه، زمان است که باید در وقت یا زودتر از وقت، تحقق پیدا کند.

قضایای دوره ی دفاع مقدس را بایستی مستند کرد، تبیین کرد، مستدل کرد تا براساس اینها آثار هنری به وجودبیاید

تاریخ: 31/6/1384
برای حوزه ی هنر کشور، یکی از مهمترین جلوه گاه ها، دوره ی جنگ تحمیلی بر ما و دوره ی دفاع مقدس بوده و هنوز هم هست. باید از این استفاده کرد. قضایای دوره ی دفاع مقدس را بایستی مستند کرد، تبیین کرد، مستدل کرد تا براساس اینهاآثار هنری به وجود بیاید، که کاملا درست است. ... ما هرچه برای دوره ی دفاع مقدس سرمایه گذاری و کارکنیم، زیاد نیست. چون ظرفیت هنری و ادبی کشور برای تبیین این دوره، خیلی گسترده، وسیع و عمیق است و از این ظرفیت تاکنون استفاده ی خوب و درخوری نشده