فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

توجه به ارزشها بدون توجه به تحول و تغییر موجب تحجر و توجه به تحول و تغییر بدون درجه اول قرار دادن ارزشها موجب انحراف است

تاریخ: 23/2/1379
آنهایی که به ارزشها توجه می کنند و تحول وتغییر و پیشرفت را ندیده می گیرند خطر تحجر آنها را تهدید می کند باید مراقب باشند. آنهایی که به تحول و تغییر توجه می کنند و ارزشها را در درجه اول قرار نمی دهند خطر انحراف در آنها وجود دارد اینها هم باید مراقب باشند. هر دو طرف باید مواظب باشند مبادا آن گروه اول دچار جمود و تحجر بشوند مبادا گروه دوم دچار انحراف و زمینه سازی برای دشمن و مخالفان اساس ارزشها بشوند. اگر دو گروه این توجه را داشته باشند آن وقت جامعه می تواند جامعه یی باشد که با همان وحدتی که مورد نظر و لازم است زندگی خودش را به سمت تکامل و تعالی یی که اسلام برای او در نظر گرفته پیش ببرد. پس یک خطرا عبارت شد از این که دو جناح و دو طرف خودشان غفلت کنند و دچار خطر بشوند اما خطر بزرگتر از این هم وجود دارد آن چیست آن خطر نفوذ است از هر دو طرف ممکن است افرادی نفوذ کنند. گاهی یک دشمن از هر دو طرف نفوذ می کند: از آن طرف به عنوان ارزش گرایی می آید و با هرگونه تحولی مخالفت می کند حتی با راههای رفته هم مخالفت می کند و می خواهد حرکت انقلابی را برگرداند. از این خطرناکتر این طرف قضیه است به عنوان تغییر و تحول و پیشرفت کسانی بیایند که با اساس ارزشها و با اصل اسلام و با اصل تدین مردم و با اصل عدالت اجتماعی مخالفند دچار همان سرمایه سالاری غربی اند دنبال کیسه دوختن اند با اصل رفع تبعیض طبقاتی مخالفند با نام دین هم مخالفند ولو به زبان نیاورند! اینها به نام تحول به نام تغییر و به نام پیشرفت بنام اصلاح بیایند وارد میدان بشوند و میدانداری بکنند. اینها ممکن است در بدنه اقتصادی جامعه نفوذ کنند. اگر این گونه آدمهای بیگانه و غریبه در بدنه اقتصادی جامعه نفوذ کنند البته خطرناک است چون اقتصاد و مال و ثروت در جامعه مهم است باید دست انسانهای امین باشد اما از آن خطرناکتر این است که بیایند در مراکز فرهنگی نفوذ کنند ذهن مردم ایمان مردم باورهای مردم خط سیر صحیح مردم را قبضه کنند و در اختیار بگیرند همان چیزی اتفاق بیفتد که در صحنه مطبوعات و صدا و سیمای دنیای غرب دارد اتفاق می افتد یعنی سرمایه سالاری. همچنان که رادیوها و تلویزیونهای بین المللی امپراتوری خبری دنیا در دست سرمایه دارهاست اینها به داخل کشور ما بیایند و مراکز فرهنگی را هم تصرف کنند و از طریق فرهنگی بخواهند اثر بگذارند این همان چیزی است که بنده چند سال قبل از این نشانه های آن را در گوشه و کنار مشاهده کردم و تهاجم فرهنگی را گفتم بعضی پذیرفتند بعضی هم اصلش را انکار کردند و گفتند اصلا تهاجم فرهنگی وجود ندارد!

تشکیل موزه جنگ، باید در برنامه های دولت و سازمانهای نظامی قرار گیرد

تاریخ: 30/6/1368
همان گونه که امام عزیز فرمودند، حفظ آثار جنگ در بعضی از شهرها و مناطق جنگی، در شمار وظایف مهم کنونی است. این کار و بازسازی یادگارهای دوران مقاومت پیروز و تشکیل موزه جنگ، باید در برنامه های دولت و سازمانهای نظامی قرار گیرد.

تخلف از برنامه توسعه باید ضد ارزش محسوب شود

تاریخ: 9/11/1368
طراحی و اتقان و سرعت دادن به برنامه و پیروی از آن، باید ارزش بشود. اگر روزی کسی خود را مامور می دانست که به اجتهاد خودش عمل کند، این دیگر بایستی تمام بشود و از بین برود. اجتهاد و تشخیص و فهم شخصی، باید در چارچوب برنامه - و نه بیرون از برنامه - باشد. این کار باید یک ارزش تلقی بشود و تخلف از برنامه، ضد ارزش محسوب گردد. اگر برنامه نقص دارد، کاملش کنید، اما وقتی برنامه وجود دارد، باید همه به عنوان چارچوب کار بپذیرند. تمام دستگاههای دولتی و مجلس و قضایی و نظامی، باید این کار برایشان ارزش باشد و مسابقه برای این که بخشهای گوناگون برنامه، حتی زودتر از زمان پیش بینی شده تحقق پیدا کند، راه بیفتد. یکی از خصوصیات برنامه، زمان است که باید در وقت یا زودتر از وقت، تحقق پیدا کند.