فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

از روز اول تا روزهای آخر عمر، امام بزرگوار روی قشرهای مستضعف، پابرهنه ها و محرومان تکیه کرد

تاریخ: 14/3/1382
از روز اول تا روزهای آخر عمر، امام بزرگوار روی قشرهای مستضعف، پابرهنه ها و محرومان تکیه کرد. بارها و بارها در آغاز تشکیل نظام اسلامی و در طول ده سال عمر با برکتش در مقام رهبری نظام اسلامی، به مسئولان و به همه ی ما تاکید کرد که باید رعایت حال ضعفا را بکنید شما مرهون طبقه ی پابرهنه ی این کشورید. عزیزان من! ملت بزرگ ایران! هر جا و در هر موردی ما به این توصیه ی امام توجه کردیم و در برنامه ریزیها، قانونگذاریها، اجرا و عزل و نصبها، به این نصیحت عمل کردیم، پیروزی نصیب ما شد.

سعی کنید کارها برای مردم آسان شود

تاریخ: 24/3/1368
توصیه امام عزیزمان همیشه این بود که کاری کنید کارها برای مردم آسان شود و مشکلات مردم حل گردد.

از مشخصه های خط امام، عدالت اجتماعی و کمک به طبقات محروم است که امام آنها را صاحب انقلاب و کشور می دانست

تاریخ: 14/3/1378
از مشخصه های خط امام، عدالت اجتماعی و کمک به طبقات مستضعف و محروم است که امام آنها را صاحب انقلاب و صاحب کشور می دانست. امام، پابرهنگان را مهمترین عنصر در پیروزیهای این ملت می دانست، همین جور هم هست و همان طور که گفتیم، امام به گفتن هم اکتفا نکرد. امام از همان اول انقلاب، جهاد سازندگی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد پانزده خرداد و بنیاد مسکن را به وجود آورد و دستورات موکد به دولتهای وقت داد. عدالت اجتماعی، جزو شعارهای اصلی است، نمی شود این را در درجه دوم قرار داد و به حاشیه راند. مگر می شود!