فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

اگر ما اسلام را به معنای شناخته شده به وسیله امام به مرحله عمل بیاوریم، همه جا جواب خواهد داد

تاریخ: 9/7/1378
اگر ما اسلام را به معنای شناخته شده به وسیله امام - یعنی به همان معنای صحیح و ناب و متکی به مبانی و اصول - به مرحله عمل بیاوریم، همه جا جواب خواهد داد، همچنان که هرجا به میدان آمدیم و دفاع کردیم و اصرار ورزیدیم، جواب داد.
... این که شما می بینید امروز در جامعه و کشور ما نسبت به مسائل دینی - تا آن جایی که به اطلاع مردم می رسد - در مردم احساس مسئولیت و احساس غیرت هست، این به خاطر روح دینی است، دشمن می خواهد این روح را تضعیف کند. امام این روح را در همه ارکان جامعه - چه ارکان حکومتی، چه آحاد مردم - بشدت تقویت می کرد، یعنی در دولت، در مجلس، در قوه قضاییه، در قوانین، در شورای نگهبان، در انتخابات و در همه چیز، امام برروی ایمان دینی و تعبد دینی و تقید دینی تکیه می کرد.
... آن مرد دانا، آن مرد حکیم، آن مرد خبیر به اسلام، آن مرد دنیاشناس، با توجه به نیاز این ملت، راهی را انتخاب کرد، نشانه هایی را گذاشت و توصیه هایی را کرد، هرجا هم به آن توصیه ها عمل شد، جواب داد. امروز هم ما به همان توصیه ها نیاز داریم. امروز هم کشور ما به همان راه، به همان نشانه ها، به همان خطوط احتیاج دارد.
... اگر ما در زمینه اقتصادی و در زمینه تشکیلات اداری هم توصیه اسلام را دقیقا عمل می کردیم، یقینا وضع ما بهتر از این بود
ما آنچه را که در زمینه های اقتصادی عمل کرده ایم، متاسفانه یک نسخه مخلوط است، چیزهایی از اسلام در آن هست، اما مخلوط دارد. آن بخش مخلوط شده، برای ما هرگز خیری به بار نیاورده است. امروز نظرات اقتصادی غربی که تا اندکی قبل جزو مسلمات محسوب می شد، دارد مورد مناقشه خود آنها قرار می گیرد. واقعا تقصیر ملتها چیست تقصیر ملتهایی که به وسیله سرانشان به پیروی از این روشهای اقتصادی مجبور می شوند، چیست بانک بدون ربای اسلامی را در اواخر حیات مبارک امام راه انداختیم، اما ناقص!

از روز اول تا روزهای آخر عمر، امام بزرگوار روی قشرهای مستضعف، پابرهنه ها و محرومان تکیه کرد

تاریخ: 14/3/1382
از روز اول تا روزهای آخر عمر، امام بزرگوار روی قشرهای مستضعف، پابرهنه ها و محرومان تکیه کرد. بارها و بارها در آغاز تشکیل نظام اسلامی و در طول ده سال عمر با برکتش در مقام رهبری نظام اسلامی، به مسئولان و به همه ی ما تاکید کرد که باید رعایت حال ضعفا را بکنید شما مرهون طبقه ی پابرهنه ی این کشورید. عزیزان من! ملت بزرگ ایران! هر جا و در هر موردی ما به این توصیه ی امام توجه کردیم و در برنامه ریزیها، قانونگذاریها، اجرا و عزل و نصبها، به این نصیحت عمل کردیم، پیروزی نصیب ما شد.

سعی کنید کارها برای مردم آسان شود

تاریخ: 24/3/1368
توصیه امام عزیزمان همیشه این بود که کاری کنید کارها برای مردم آسان شود و مشکلات مردم حل گردد.