فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

انگیزه ی کار در آغاز و در انجام کار نباید هیچ تفاوت کند

تاریخ: 4/6/1383
انگیزه ی کار در آغاز و در انجام کار نباید هیچ تفاوت کند. یک مولف وقتی کتابی را می نویسد، صفحه ی آخر را با همان همت و با همان انگیزه یی می نویسد که صفحه ی اول را شروع کرده. زیرا اگر صفحه ی آخر را شما ننویسید، یا دقت به خرج ندهید، یا با خط خوب ننویسید، کتاب ناقص خواهد شد.

هدف از قدرت اگر خدمت به مردم باشد، عبادت است و اگر منافع مادی شد، بزرگترین وزر و وبال برای انسان خواهد بود

تاریخ: 12/5/1384
قدرت اگر با هدف خدمت به مردم باشد، عبادت است. شاید هیچ عبادتی بالاتر از عبادت مسوولی نیست که به خاطر تلاش و خدمت به مردم، از راحت و آسایش و امنیت خود صرف نظر می کند. این روحیه ی خدمتگزاری، خاکساری،تواضع در مقابل مردم و شناخت عظمت مردم را برای خودتان حفظ کنید، که این نعمت بزرگی است. از خدای متعال لحظه یی غافل نشوید. این توفیقات به فضل و لطف الهی به ما داده می شود. باید خود را قابل رحمت وتفضلات روزافزون الهی کنیم. با یاد خدا و با توکل به خدا و با اخلاص در عمل، باید بتوانیم جلب رحمت الهی بکنیم. اگرجلب رحمت الهی شد، همه ی مشکلات آسان می شود و موانع از سر راه برخواهد خاست. اگر صادقانه در راه خدا کار کنیم، خدای متعال به ما کمک خواهد کرد.
اگر هدف قدرت، منافع مادی شد، قدرت، بزرگترین وزر و وبال برای انسان خواهد بود. کسانی که قدرت و منصب و مقام رابرای بهره مندی های خود، پر کردن کیسه های خود و دنیای خود می طلبند، آن جایی که منافع آنان با منافع مردم اصطکاک پیدا می کند، نمی توانند به نفع مردم کار کنند. قدرت به خودی خود نه نعمت است، نه نقمت. اگر برای خدا وبرای خدمت شد، نعمت است. اگر برای دستاوردهای مادی و ارضای هوس های انسانی شد، می شود نقمت.

اثر گناهان در زندگی فردی و اجتماعی

تاریخ: 28/10/75
گناهانی که انسان انجام می دهد، این تخلفهای گوناگون، این کارهایی که ناشی از شهوترانی و دنیاطلبی و طمع ورزی و حرص ورزیدن به مال دنیا و چسبیدن به مقام دنیا و بخل نسبت به داراییهای موجود در دست آدمی و نیز حسد و بخل و حرص و غضب است، به طور قطعی دو اثر در وجود انسان می گذارد: یک اثر، معنوی است که روح را از روحانیت می اندازد، از نورانیت خارج می کند، معنویت را در انسان ضعیف می کند و راه رحمت الهی را بر انسان می بندند. اثر دیگر این است که در صحنه مبارزات اجتماعی، آن جایی که حرکت زندگی احتیاج به پشتکار و مقاومت و نشان دادن اقتدار اراده انسان دارد، این گناهان گریبان انسان را می گیرد و اگر عامل دیگری نباشد که این ضعف را جبران بکند، انسان را از پا درمی آورد. البته گاهی ممکن است عاملهای دیگری - مثل یک صفت و یا کار خوب - در انسان باشد که جبران بکند - بحث بر سر آن موارد نیست - اما گناه، فی نفسه اثرش این است.