فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

معیارهای دینی و مذهبی اساس جهت گیری ها و سیاست گذاری ها

تاریخ: 30/9/1370
پایداری این مردم بعد از پیروزی انقلاب، و تشکیل و بقا و ریشه دار شدن جمهوری اسلامی تا وضع کنونی، و پیشرفتها در جهات مختلف، و سرنوشت جنگ تحمیلی، و سرنوشت جنگهای فراوانی که ما تاکنون در دنیای سیاسی و اقتصادی داشته ایم و همه به سمت پیروزی حق بوده است - اگرچه در بسیاری از آنها در نیمه راه قرار داریم - همه آنها مرهون ایمان اسلامی ما و اعتقادات اسلامی این مردم است، ما باید آن را حفظ کنیم. در اظهاراتمان، در عملکردمان، درجهت گیری ها و اتخاذ سیاستهای مختلفمان، این باید برای ما معیار باشد. هیچ ملاحظه یی نباید جلوی ملاحظه دینی را بگیرد و بر آن فایق بیاید. همه ملاحظات و تصمیم گیریهای ما باید با معیار ایمان مذهبی و تجویز دین و حکم اسلامی مقایسه گردد و حکم بشود به این که این درست است، یا درست نیست. این، راه پیشرفت ماست، چیزی است که این ملت را نسبت به مسئولان دلگرم خواهد کرد و پشت سر آنها نگه خواهد داشت.

در نظام اسلامی، اعتبار همه مسئولان به این است که خود را کمربسته دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند

تاریخ: 1/1/1380
یکایک اعضای تصمیم گیر در این نظام، مسئولند. اعتبار آنها عبارت از این است که به وظیفه خود در مقابل خدا، مردم و قانون اساسی عمل کنند. در نظام اسلامی، اعتبار همه مسئولان به این است که خود را کمربسته دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند، مردم این را می خواهند و انتخاب کرده اند. اگر کسی قدم را کج بگذارد و از این راه منحرف شود - چه خود رهبری باشد، چه رئیس جمهور باشد، چه دیگر مسئولان - قبل از آن که ساز و کار اجرایی برای کنار گذاشتن آنها به کار بیفتد، چون فاقد شرط می شوند، خودشان منعزل و کناررفته اند. بنابراین مسئولیت، سنگین است

ماباید آنچه را که صحیح می دانیم، عمل بکنیم، ولو دیگری نمی کند

تاریخ: 2/10/1370
هر فردی هم، در مورد خود و رعیت خودش، مسئول است. هیچ کس نگوید که چرا فلان کسان نمی کنند آنها هم باید بکنند. دستگاه تبلیغات، دستگاه اجرایی، دستگاه قضایی و دیگر دستگاهها، همه مسئولند. اقدام نکردن و صحیح عمل نکردن کسی، برای من و شما حجت نمی شود که ما هم رها کنیم، نه، مابایدآنچه را که صحیح می دانیم، عمل بکنیم، ولو دیگری نمی کند. البته راه صحیح عمل کردن، چیز دیگری است، نه این که عمل نکردن باشد.