فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ما باید یک کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که اسلام می تواند انسانها را اشباع کند، ما باید عدالت را تجسم ببخشیم و به دنیا نشان بدهیم

تاریخ: 16/4/1383
ما باید یک کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که اسلام می تواند با اجرای قوانین خود و با حاکمیت خود، انسانها را از لحاظ نیازهای مادی و معنوی اشباع کند، ما باید عدالت را در واقع جامعه ی خودمان تجسم ببخشیم و روی دست بگیریم، به دنیا نشان بدهیم، اینها وظیفه ی ماست، که این کارها هنوز نشده است. البته کار خیلی دشوار است و ما آن مقداری که تا حالا سازندگی کرده ایم، دو برابر آن هم باز باید سازندگی کنیم و البته این اهدافی که من گفتم، به طور کامل فقط با سازندگی تحقق پیدا نمی کند، ما باید کار کنیم.

معیارهای دینی و مذهبی اساس جهت گیری ها و سیاست گذاری ها

تاریخ: 30/9/1370
پایداری این مردم بعد از پیروزی انقلاب، و تشکیل و بقا و ریشه دار شدن جمهوری اسلامی تا وضع کنونی، و پیشرفتها در جهات مختلف، و سرنوشت جنگ تحمیلی، و سرنوشت جنگهای فراوانی که ما تاکنون در دنیای سیاسی و اقتصادی داشته ایم و همه به سمت پیروزی حق بوده است - اگرچه در بسیاری از آنها در نیمه راه قرار داریم - همه آنها مرهون ایمان اسلامی ما و اعتقادات اسلامی این مردم است، ما باید آن را حفظ کنیم. در اظهاراتمان، در عملکردمان، درجهت گیری ها و اتخاذ سیاستهای مختلفمان، این باید برای ما معیار باشد. هیچ ملاحظه یی نباید جلوی ملاحظه دینی را بگیرد و بر آن فایق بیاید. همه ملاحظات و تصمیم گیریهای ما باید با معیار ایمان مذهبی و تجویز دین و حکم اسلامی مقایسه گردد و حکم بشود به این که این درست است، یا درست نیست. این، راه پیشرفت ماست، چیزی است که این ملت را نسبت به مسئولان دلگرم خواهد کرد و پشت سر آنها نگه خواهد داشت.

در نظام اسلامی، اعتبار همه مسئولان به این است که خود را کمربسته دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند

تاریخ: 1/1/1380
یکایک اعضای تصمیم گیر در این نظام، مسئولند. اعتبار آنها عبارت از این است که به وظیفه خود در مقابل خدا، مردم و قانون اساسی عمل کنند. در نظام اسلامی، اعتبار همه مسئولان به این است که خود را کمربسته دین خدا و مجری قوانین و متعهد به قانون اساسی بدانند، مردم این را می خواهند و انتخاب کرده اند. اگر کسی قدم را کج بگذارد و از این راه منحرف شود - چه خود رهبری باشد، چه رئیس جمهور باشد، چه دیگر مسئولان - قبل از آن که ساز و کار اجرایی برای کنار گذاشتن آنها به کار بیفتد، چون فاقد شرط می شوند، خودشان منعزل و کناررفته اند. بنابراین مسئولیت، سنگین است