فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نظام اسلامی، بینات و واضحات و امر و نهی یی دارد. نظام اسلامی، نظام عدالت، قسط، اخوت و برادری و پیوندهای قلبی آحاد ملت است

تاریخ: 10/6/1378
نظام اسلامی، بینات و واضحات و امر و نهی یی دارد. نظام اسلامی، نظام عدالت است، هر بی عدالتی یی محکوم است. نظام اسلامی، نظام قسط است، هر تبعیضی محکوم است. نظام اسلامی، نظام استقلال ملی است، هر نوع وابستگی یی محکوم است. نظام اسلامی، نظام اخوت و برادری و پیوندهای قلبی آحاد ملت است، هر نوع تفرقه افکنی محکوم است. نظام اسلامی، نظامی است که مسئولان، خدمتگزار مردم و برای مردمند، هر نوع جدایی بین مسئولان و مردم محکوم است.

ما باید یک کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که اسلام می تواند انسانها را اشباع کند، ما باید عدالت را تجسم ببخشیم و به دنیا نشان بدهیم

تاریخ: 16/4/1383
ما باید یک کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که اسلام می تواند با اجرای قوانین خود و با حاکمیت خود، انسانها را از لحاظ نیازهای مادی و معنوی اشباع کند، ما باید عدالت را در واقع جامعه ی خودمان تجسم ببخشیم و روی دست بگیریم، به دنیا نشان بدهیم، اینها وظیفه ی ماست، که این کارها هنوز نشده است. البته کار خیلی دشوار است و ما آن مقداری که تا حالا سازندگی کرده ایم، دو برابر آن هم باز باید سازندگی کنیم و البته این اهدافی که من گفتم، به طور کامل فقط با سازندگی تحقق پیدا نمی کند، ما باید کار کنیم.

معیارهای دینی و مذهبی اساس جهت گیری ها و سیاست گذاری ها

تاریخ: 30/9/1370
پایداری این مردم بعد از پیروزی انقلاب، و تشکیل و بقا و ریشه دار شدن جمهوری اسلامی تا وضع کنونی، و پیشرفتها در جهات مختلف، و سرنوشت جنگ تحمیلی، و سرنوشت جنگهای فراوانی که ما تاکنون در دنیای سیاسی و اقتصادی داشته ایم و همه به سمت پیروزی حق بوده است - اگرچه در بسیاری از آنها در نیمه راه قرار داریم - همه آنها مرهون ایمان اسلامی ما و اعتقادات اسلامی این مردم است، ما باید آن را حفظ کنیم. در اظهاراتمان، در عملکردمان، درجهت گیری ها و اتخاذ سیاستهای مختلفمان، این باید برای ما معیار باشد. هیچ ملاحظه یی نباید جلوی ملاحظه دینی را بگیرد و بر آن فایق بیاید. همه ملاحظات و تصمیم گیریهای ما باید با معیار ایمان مذهبی و تجویز دین و حکم اسلامی مقایسه گردد و حکم بشود به این که این درست است، یا درست نیست. این، راه پیشرفت ماست، چیزی است که این ملت را نسبت به مسئولان دلگرم خواهد کرد و پشت سر آنها نگه خواهد داشت.