فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

این قرن، قرن گرایش عمومی بشریت به سمت معنویت و به سمت دین است

تاریخ: 30/9 /1370
امروز شاید تصور غربیها یا لااقل تبلیغاتشان این است که اتحاد جماهیر شوروی به خاطر شکست تجربه سوسیالیسم به این نتیجه رسید که آن اقتصاد غلط بود، بعد از هفتاد سال فهمید که این اقتصاد درست است، یعنی فروپاشی نظام سوسیالیسم را به پای یک تجربه دیگر، یا تجربه یی برای بیان استحکام مبنای جوامع سرمایه داری به حساب آوردن! این غلط است، به هیچ وجه این محاسبه درست نیست، اصلا ربطی به این قضیه ندارد، مساله بایستی جای دیگر علت یابی و علت جویی بشود، مساله دشمنی با دین و بریده شدن از ایمان معنوی است. درهرجا و به هر اندازه که این عامل منفی وجود داشته باشد، به همان اندازه تلاشی و نابودی منتظرش است. البته عرض کردم، نباید تصور کرد که فردا باید اتفاق بیفتد. آن کشورهایی هم که به شکل دیگری - اگرچه نه با آن نمودارها و نمادها - با دین مقابله می کنند، باید منتظر چنین وضعی باشند. این قرن - آن طور که به چشم می خورد - انشاء اللّه قرن گرایش عمومی بشریت به سمت معنویت و به سمت دین است.

نظام اسلامی، بینات و واضحات و امر و نهی یی دارد. نظام اسلامی، نظام عدالت، قسط، اخوت و برادری و پیوندهای قلبی آحاد ملت است

تاریخ: 10/6/1378
نظام اسلامی، بینات و واضحات و امر و نهی یی دارد. نظام اسلامی، نظام عدالت است، هر بی عدالتی یی محکوم است. نظام اسلامی، نظام قسط است، هر تبعیضی محکوم است. نظام اسلامی، نظام استقلال ملی است، هر نوع وابستگی یی محکوم است. نظام اسلامی، نظام اخوت و برادری و پیوندهای قلبی آحاد ملت است، هر نوع تفرقه افکنی محکوم است. نظام اسلامی، نظامی است که مسئولان، خدمتگزار مردم و برای مردمند، هر نوع جدایی بین مسئولان و مردم محکوم است.

ما باید یک کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که اسلام می تواند انسانها را اشباع کند، ما باید عدالت را تجسم ببخشیم و به دنیا نشان بدهیم

تاریخ: 16/4/1383
ما باید یک کشور نمونه بسازیم و نشان دهیم که اسلام می تواند با اجرای قوانین خود و با حاکمیت خود، انسانها را از لحاظ نیازهای مادی و معنوی اشباع کند، ما باید عدالت را در واقع جامعه ی خودمان تجسم ببخشیم و روی دست بگیریم، به دنیا نشان بدهیم، اینها وظیفه ی ماست، که این کارها هنوز نشده است. البته کار خیلی دشوار است و ما آن مقداری که تا حالا سازندگی کرده ایم، دو برابر آن هم باز باید سازندگی کنیم و البته این اهدافی که من گفتم، به طور کامل فقط با سازندگی تحقق پیدا نمی کند، ما باید کار کنیم.