فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

وقتی که دین باشد و احساس تکلیف بشود، همه نیروهای بشری در خدمت این احساس قرار می گیرد

تاریخ: 10/3/1378
وقتی که دین باشد و احساس تکلیف بشود، همه نیروهای بشری در خدمت این احساس قرار می گیرد. طبیعت اجتماعات بشری هم این است که روی هم اثر می گذارند، بعضی، بعضی را وارد میدان می کنند و به دنبال خود می کشانند، که آن حرکت عظیم به وجود آمد.

این قرن، قرن گرایش عمومی بشریت به سمت معنویت و به سمت دین است

تاریخ: 30/9 /1370
امروز شاید تصور غربیها یا لااقل تبلیغاتشان این است که اتحاد جماهیر شوروی به خاطر شکست تجربه سوسیالیسم به این نتیجه رسید که آن اقتصاد غلط بود، بعد از هفتاد سال فهمید که این اقتصاد درست است، یعنی فروپاشی نظام سوسیالیسم را به پای یک تجربه دیگر، یا تجربه یی برای بیان استحکام مبنای جوامع سرمایه داری به حساب آوردن! این غلط است، به هیچ وجه این محاسبه درست نیست، اصلا ربطی به این قضیه ندارد، مساله بایستی جای دیگر علت یابی و علت جویی بشود، مساله دشمنی با دین و بریده شدن از ایمان معنوی است. درهرجا و به هر اندازه که این عامل منفی وجود داشته باشد، به همان اندازه تلاشی و نابودی منتظرش است. البته عرض کردم، نباید تصور کرد که فردا باید اتفاق بیفتد. آن کشورهایی هم که به شکل دیگری - اگرچه نه با آن نمودارها و نمادها - با دین مقابله می کنند، باید منتظر چنین وضعی باشند. این قرن - آن طور که به چشم می خورد - انشاء اللّه قرن گرایش عمومی بشریت به سمت معنویت و به سمت دین است.

نظام اسلامی، بینات و واضحات و امر و نهی یی دارد. نظام اسلامی، نظام عدالت، قسط، اخوت و برادری و پیوندهای قلبی آحاد ملت است

تاریخ: 10/6/1378
نظام اسلامی، بینات و واضحات و امر و نهی یی دارد. نظام اسلامی، نظام عدالت است، هر بی عدالتی یی محکوم است. نظام اسلامی، نظام قسط است، هر تبعیضی محکوم است. نظام اسلامی، نظام استقلال ملی است، هر نوع وابستگی یی محکوم است. نظام اسلامی، نظام اخوت و برادری و پیوندهای قلبی آحاد ملت است، هر نوع تفرقه افکنی محکوم است. نظام اسلامی، نظامی است که مسئولان، خدمتگزار مردم و برای مردمند، هر نوع جدایی بین مسئولان و مردم محکوم است.