فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

ایمان، عزم راسخ الهی، کار برای خدا، احساس سربازی دین خدا، اینهاست که ملت ما را عزیز کرده است

تاریخ: 25/1/1378
البته دشمن - همان طور که گفتم - هیچ وقت غافل نیست. در بهترین حالات، با مسائل جهانی، با روابط بین المللی، در مواجهه با شیرینترین لبخندهای دیپلماسی، در مبادله گرمترین درودها و سلامهایی که مسئولان و روئسای سیاسی دنیا به یکدیگر تحویل می دهند، در هر کدام از آنها باید مراقب دشمنی باشند، چون عالم دیپلماسی و روابط بین الملل و مسایل جهانی، عالم صفا و صداقت که نیست. دشمن، همان عنصری است که می خواهد یک ملت و یک کشور را از ابزارهای اقتدارش تهیدست کند. ابزارهای اقتدار و عزت کنونی ملت ما چیست ایمان، عزم راسخ الهی، کار برای خدا، احساس سربازی دین خدا، اینهاست که ملت ما را عزیز کرده است، اینهاست که انسانهای پولادین به وجود آورده است و می آورد و می توانند مقابله کنند. دشمنان می خواهند این خصوصیات را از جوانمردان و انسانهای والای کشور بگیرند.
... البته کار دشمن قابل فهم است. که بخواهد مردم را از ایمانشان، از تقواشان، از روحیه غیرت دینی شان، از عزم راسخشان، از امیدشان تهیدست کند - دشمن در این صدد است - منتها بعضیها که شاید دشمن هم نیستند، ندانسته، نفهمیده، با غفلت کارهایی می کنند که نتیجه آن کارها، بی ایمانی مردم، نومیدی مردم، تردید و تزلزل روحی در مردم است.

حکومت اسلامی، آن حکومتی است که هم معنویت انسانها را بالا می برد، هم در جوامع بشری، عدالت و امنیت را توسعه می دهد

تاریخ: 7/6/75
آنچه که مهم می باشد، این است که هم خود قشر کارمندان و هم آحاد مردم بدانند که کارمندی، در نظام به حق و عادلانه و مردمی، چه قدر اهمیت دارد. این، خیلی مهم است.
فرق می کند که انسان، کارمند چه کسی باشد و برای کدام دستگاه کار کند. وقتی فردی در هر پایه یی از تحصیلات، برای نظام اسلامی و یک نظام مردمی کار می کند که هدف آن، عبارت از گسترش عدالت و امنیت و رفاه است،که همه اینها در اعلای کلمه اسلام خلاصه می شود، یعنی حکومت اسلامی، آن حکومتی است که هم معنویت انسانها را بالا می برد، هم در جوامع بشری، عدالت و امنیت را توسعه می دهد و رفاه قشرهای مختلف مردم را تامین می کند، کار کردن برای چنین نظامی، خیلی حایز اهمیت است و از نظر ارزشهای انسانی و اسلامی، کار خیلی برجسته یی است، حالا هر کاری می خواهد باشد.

مسئولان به نام اسلام برای اسلام با پیام اسلام بدون ملاحظه این و آن هم موضعگیری کنند هم حرف بزنند و هم عمل کنند

تاریخ: 24/12/1379
مسئولان به نام اسلام برای اسلام با پیام اسلام شجاعانه قدرتمندانه و بدون ملاحظه این و آن هم موضعگیری کنند هم حرف بزنند و هم عمل کنند.