فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

دولت اسلامی شامل همه ی کارگزاران نظام اسلامی است. نه فقط قوه ی مجریه

تاریخ: 8/6/1384
دولت اسلامی شامل همه ی کارگزاران نظام اسلامی است. نه فقط قوه ی مجریه. یعنی حکومتگران و خدمتگزاران عمومی.اینها باید جهتگیری ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردی خود و رابطه شان با مردم را با معیارهای اسلامی تطبیق دهندتا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهتگیری ها را در مد نگاه خودشان قرار دهند و بسرعت به سمت آن جهتگیری ها حرکت کنند. این می شود دولت اسلامی.

مردم، از نظام حاکم بر کشور می خواهند که اسلام را در جامعه تحقق ببخشد

تاریخ: 10/1/1369
امروز هم واضحترین حقیقت در نظام ما این است که آحاد و توده مردم، از نظام حاکم بر کشور می خواهند که مسلمان باشد و مسلمانی عمل کند و اسلام را در جامعه تحقق ببخشد.

ایمان، عزم راسخ الهی، کار برای خدا، احساس سربازی دین خدا، اینهاست که ملت ما را عزیز کرده است

تاریخ: 25/1/1378
البته دشمن - همان طور که گفتم - هیچ وقت غافل نیست. در بهترین حالات، با مسائل جهانی، با روابط بین المللی، در مواجهه با شیرینترین لبخندهای دیپلماسی، در مبادله گرمترین درودها و سلامهایی که مسئولان و روئسای سیاسی دنیا به یکدیگر تحویل می دهند، در هر کدام از آنها باید مراقب دشمنی باشند، چون عالم دیپلماسی و روابط بین الملل و مسایل جهانی، عالم صفا و صداقت که نیست. دشمن، همان عنصری است که می خواهد یک ملت و یک کشور را از ابزارهای اقتدارش تهیدست کند. ابزارهای اقتدار و عزت کنونی ملت ما چیست ایمان، عزم راسخ الهی، کار برای خدا، احساس سربازی دین خدا، اینهاست که ملت ما را عزیز کرده است، اینهاست که انسانهای پولادین به وجود آورده است و می آورد و می توانند مقابله کنند. دشمنان می خواهند این خصوصیات را از جوانمردان و انسانهای والای کشور بگیرند.
... البته کار دشمن قابل فهم است. که بخواهد مردم را از ایمانشان، از تقواشان، از روحیه غیرت دینی شان، از عزم راسخشان، از امیدشان تهیدست کند - دشمن در این صدد است - منتها بعضیها که شاید دشمن هم نیستند، ندانسته، نفهمیده، با غفلت کارهایی می کنند که نتیجه آن کارها، بی ایمانی مردم، نومیدی مردم، تردید و تزلزل روحی در مردم است.