فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

این نظام بایستی برمحور مقررات و بینشهای اسلامی اداره بشود

تاریخ: 7/9/1368
این نظام، بر محور تفکرات اسلامی بنا شده و بایستی برمحور مقررات و بینشهای اسلامی اداره بشود.

دولت اسلامی شامل همه ی کارگزاران نظام اسلامی است. نه فقط قوه ی مجریه

تاریخ: 8/6/1384
دولت اسلامی شامل همه ی کارگزاران نظام اسلامی است. نه فقط قوه ی مجریه. یعنی حکومتگران و خدمتگزاران عمومی.اینها باید جهتگیری ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردی خود و رابطه شان با مردم را با معیارهای اسلامی تطبیق دهندتا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهتگیری ها را در مد نگاه خودشان قرار دهند و بسرعت به سمت آن جهتگیری ها حرکت کنند. این می شود دولت اسلامی.

مردم، از نظام حاکم بر کشور می خواهند که اسلام را در جامعه تحقق ببخشد

تاریخ: 10/1/1369
امروز هم واضحترین حقیقت در نظام ما این است که آحاد و توده مردم، از نظام حاکم بر کشور می خواهند که مسلمان باشد و مسلمانی عمل کند و اسلام را در جامعه تحقق ببخشد.