فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

نظام اسلامی، نظامی است که قصد اجرای تمام احکام و موازین اسلامی را به صورت کامل دارد

تاریخ: 15/9/1368
نظام اسلامی، نظامی است که قصد اجرای تمام احکام و موازین اسلامی را به صورت کامل دارد. این نظام، مایه سعادت انسان و سربلندی ملت و کشور و مایه آبادی روی زمین و کشور و منطقه زیست و مایه شادی محیط زندگی و نیز استحکام خانواده و اصلاح روابط اجتماعی میان مردم و خلاصه مایه خوشبختی زندگی مادی و معنوی انسانهاست.

این نظام بایستی برمحور مقررات و بینشهای اسلامی اداره بشود

تاریخ: 7/9/1368
این نظام، بر محور تفکرات اسلامی بنا شده و بایستی برمحور مقررات و بینشهای اسلامی اداره بشود.

دولت اسلامی شامل همه ی کارگزاران نظام اسلامی است. نه فقط قوه ی مجریه

تاریخ: 8/6/1384
دولت اسلامی شامل همه ی کارگزاران نظام اسلامی است. نه فقط قوه ی مجریه. یعنی حکومتگران و خدمتگزاران عمومی.اینها باید جهتگیری ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردی خود و رابطه شان با مردم را با معیارهای اسلامی تطبیق دهندتا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهتگیری ها را در مد نگاه خودشان قرار دهند و بسرعت به سمت آن جهتگیری ها حرکت کنند. این می شود دولت اسلامی.