فهرست کتاب


راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه ای

مرکز غدیر‏‏‏

هدف این است که این کشور، یک کشور اسلامی بشود

تاریخ: 28/5/1384
هدف این نظام چیست. هدف این ملت چه بود. هدف این بود که این کشور با این نظام بتواند از همه ی خوبی ها و پیشرفت هاو خیرات و برکاتی که خدای متعال به ملتهای مومن وعده داده است، برخوردار شود. یعنی یک کشور اسلامی بشود. کشور اسلامی یعنی کشوری که اسلام حیات بخش، اسلام نشاط آور، اسلام تحرک آفرین، اسلام بدون کج اندیشی و تحجر و انحراف، اسلام بدون التقاط، اسلام شجاعت بخش به انسانها، و اسلام هدایت کننده ی انسانها به سوی علم و دانش بر آن حاکم است. اسلامی که با همان شکلی که در قرن اول اسلامی به آن عمل شد، توانست یک مجموعه ی پراکنده را به اوج تمدن تاریخی و جهانی برساند و تمدن و دانش او بر دنیا سیطره پیدا کند. سیطره و تسلطعلمی به دنبال خود عزت سیاسی هم می آورد. رفاه اقتصادی هم می آورد. فضایل اخلاقی هم می آورد. اگر کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی شود.

ما خواسته ایم کشور و جامعه ی خود را طبق نظر اسلام بسازیم

تاریخ: 3/3/1384
ما هنوز اول راهیم. نمی شود گفت وسط راه. ما خواسته ایم کشور و جامعه ی خود را طبق نظر اسلام بسازیم . طبق نظراسلام، چه جامعه یی را باید ساخت؟ جامعه یی که در آن، عدل و داد باشد. آزادی فکر و اندیشه باشد. رشد و شکوفایی استعدادها باشد. اخلاق حسنه و فاضله در روابط اجتماعی حاکم باشد. در آن، فقر و فساد و تبعیض نباشد. انسانهااحساس شرف و افتخار و امید کنند و بخواهند دنیایی را با شرف و با افتخار و با اخلاق فاضله بسازند. اسلام جامعه یی را می خواهد که در آن علم بجوشد و بر پایه ی علم، همه ی بنیان های اجتماعی نوسازی شود و پیش برود. اسلام جامعه یی را می خواهد که در آن، افراد و مجموعه ی یک ملت مشعل و پرچم شاخصی باشند برای همه ی ملتها. وَ تَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی الْنّاسِ.
... ما باید عدالت و اخلاق را مستقر کنیم و جامعه ی خود را به معنای واقعی اسلامی کنیم. این احتیاج دارد به کار و تلاش وایمان و عمل صالح و مجاهدت در راه خدا. آیا این مجاهدت اثر دارد. آیا به نتیجه می رسد. بله. دلیل. سوم خرداد.دلیل. فتح خرمشهر. دلیل. هشت سال دفاع مقدس.

اگر امروز احکام اسلام در این مملکت اجرا شود، همه ی این گره ها و مشکلات باز و حل خواهد شد

تاریخ: 7/3/1382
اگر امروز احکام اسلام در این مملکت اجرا شود یعنی من و شما این توفیق را پیدا کنیم که احکام اسلامی را اجرا کنیم، همه ی این گره ها و مشکلات باز و حل خواهد شد. ما هرچه عقب مانده ایم، به خاطر این است که در این زمینه ها یا کوتاهی کرده ایم یا نشده است.
... مشروعیت این نظام به تفکر اسلامی و به استواری بر پایه ی اسلام است مشروعیت مجلس و رهبری هم بر همین اساس است. امام یک وقت فرمودند که اگر من هم از اسلام روی برگردانم، مردم من را کنار می گذارند راست هم می گفت. مردم امام را به اسلام شناختند به خاطر فداکاری و عظمت او در راه اسلام دنبالش راه افتادند، که همه ی ما، بنده و شما هم همین طور هستیم. اگر ما از این راه منصرف و منحرف شویم، ما ضرر می کنیم اما این حرکت و جریان راه افتاده و متوقف شدنی نیست. حقیقتا نظام اسلامی به ماها و امثال من و شما وابسته نیست.